Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych

RPWP.07.02.02-30-0101/17 

Projekt zakończył się 31.12. 2021 r. W ramach jego trwałości realizujemy powiązane z nim usługi w postaci przedstawionej w poniższych informatorach.

INFORMATOR

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) w okresie trwałości realizacji projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) powstał w ramach projektu Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0101/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 62-100 Wągrowiec ul Tadeusza Kościuszki 74 ( teren ZOZ Wągrowiec)

W okresie od 2018-08-01 do 15.11.2021 DDOM prowadzony był w ramach powyższego projektu. DDOM prowadzony był w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia DDOM są oferowane odpłatnie, po cenie ustalanej indywidualnie zależnie od potrzeb pacjenta i liczby osób uczestniczących w tym samym czasie z DDOM. Cena usługi zostaje skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu DDOM marży zysku.

DDOM oferuje również skorzystanie z Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG), która stanowi interdyscyplinarny proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza w celu identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i planowania opieki, poprawy funkcjonowania oraz jakości życia pacjenta. Pozwala ocenić stan zdrowia w aspekcie wielochorobowości i wielolekowości, ocenić funkcje poznawcze i ustalić możliwość samodzielnej egzystencji. W przypadkach wskazanych przez lekarza geriatrę możliwe jest późniejsze przeprowadzenie potrzebnych zabiegów fizjoterapeutycznych, które pozwolą zniwelować zdiagnozowane problemy zdrowotne. Koszt COG i ewentualnej fizjoterapii jest ustalany indywidualnie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY:1. Celem udzielania świadczeń w ramach DDOM jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni , mieszkających na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego, w szczególności osób  samotnych, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię.

2. DDOM  prowadzony jest w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Standard DDOM został określony w dokumencie pn. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w maju 2017 r.

3. DDOM przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/ 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna, głębokie zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

6. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

7. DDOM jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

8. DDOM jest placówką koedukacyjną, dysponującą 25 miejscami.

9. DDOM zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług.

10. Czas trwania pobytu w DDDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

11. Potwierdzeniem obecności Uczestnika w Domu jest adnotacja na liście obecności autoryzowana przez Kierownika Terapeutycznego lub pracownika go zastępującego. Przyjmuje się, że standardowa obecność to 8 godzin dziennie i na liście obecności odnotowywane są sytuacje specyficzne takie jak krótszy/ dłuższy pobyt, nieobecność usprawiedliwiona.

12. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadkach uzasadnionych koniecznością sprawowania opieki nad Uczestnikiem przez dłuży okres istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy DDOM w danym dniu.

13. Dom zapewnia trzy posiłki, w tym jeden ciepły, oraz napoje. DDOM w razie potrzeby zapewnia transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana jest zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorem Panem Miłoszem Drążkiewiczem. 

KONTAKT

DDOM 62-100 Wągrowiec ul Kościuszki 74

Tel 797 811 110

Poczta elektroniczna : milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl


INFORMATOR
Mieszkanie Wspomagane w okresie trwałości realizacji projektu

MIESZKANIE WSPOMAGANE (MW) powstało w ramach projektu Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0101/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 62-100 Wągrowiec ul. Jeziorna 16 (teren ORW Wielspin w Wągrowcu)

W okresie od 2018-08-01 do 30.06.2021 MW prowadzone było w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia MW są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu MW marży zysku. Wysokość odpłatności jest uzależniona m.in. od deklarowanego przez uczestnika zakresu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, liczby zabiegów rehabilitacyjnych, spotkań ze specjalistami (m.in. psychologiem i dietetykiem) oraz liczby uczestników korzystających w danym terminie z pobytu w MW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń w ramach MW jest usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, w tym: poprawa lub utrzymanie obecnego stanu psychofizycznego, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji fizycznej, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji społeczno – ekonomicznej, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności, zapobieganie umieszczenia seniorów w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym i uniknięcie wykluczenia społecznego.

2. Mieszkanie Wspomagane jest  prowadzone w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania Mieszkań Wspomaganych.

3. MW przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/ 65 r.ż których stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. 1. odżywianie i wydalanie, 2. poruszanie się, komunikowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, 3. higiena ciała, ubrania 4. zaopatrzenie i prowadzenie gospodarstwa domowego).

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów Mieszkania Wspomaganego to:

usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, zapobieganie umieszczenia seniorów
w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym, uniknięcie wykluczenia społecznego.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w Mieszkaniu Wspomaganym,
ze wsparcia wyłączone są osoby wymagające stałej całodobowej opieki i obecności osób zapewniających opiekę, uzależnione od używek, z ostrymi zaburzeniami psychomotorycznymi, z wysokim poziomem agresji i autoagresji, z wysokim zagrożeniem tendencji samobójczych.

6. MW jest placówką koedukacyjną, dysponującą 4 miejscami.

7. Pobyt niesamodzielnej osoby starszej w MW rozpoczyna się w niedzielę o godz. 16.00
i kończy w następny piątek o godz. 18.30

8. Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w Mieszkaniu Wspomaganym jest dostosowany
do indywidualnych potrzeb niesamodzielnych seniorów.

9. Mieszkanie Wspomagane stanowi również formę usługi wytchnieniowej dla Opiekunów Faktycznych niesamodzielnych osób starszych.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia
w MW można kontaktować się z Koordynatorką Panią Anną Wojcińską. 

KONTAKT

MW 62-100 Wągrowiec ul. Jeziorna 16

Tel 575 462 816

Poczta elektroniczna : anna.wojcinska@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR

Usługi Opiekuńcze w Miejscu Zamieszkania (UO) w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0101/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020


Lokalizacja: w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego

W okresie od 2018-08-01 do 31.07.2021 Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu projektu, w  okresie jego trwałości,  świadczenia UO będą oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty marży zysku i ustalona indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń UO jest wsparcie funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego oraz osób świadczącym im wsparcie na co dzień (Opiekunów Faktycznych) w wykonywaniu niezbędnych codziennych czynności.

2. UO przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż., których stan zdrowia i sprawność nie pozwalają na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego

3. Świadczone usługi opiekuńcze dotyczą dziennej podstawowej opieki opiekuńczo–pielęgnacyjnej i bytowej i będą obejmować czynności ustalone wspólnie z rodziną podopiecznego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4 Świadczenia UO są udzielane w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższej okolicy w zakresie 2 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Na wniosek podopiecznego możliwe jest świadczenie wsparcia w większym zakresie godzinowym.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorem Panem Miłoszem Drążkiewiczem. 

KONTAKT

Tel. 797 811 110

Poczta elektroniczna: milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl

              INFORMATOR

Klub Seniora w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0101/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego, różne lokalizacje

W okresie od 2018-08-01 do 31.07.2021 Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone prowadzone były w ramach powyższego projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia KS są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją marży zysku.

Uruchomienie świadczeń nastąpi po zebraniu grupy 12 osób, potencjalnych uczestników spotkań KS, którzy spełnią konieczne wymogi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

.

1. Klub Seniora (KS) stanowi formę wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, która ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione usługi opiekuńcze, usługi aktywizujące i integracyjne w postaci różnych działań o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, kulturalnym i społecznym.

2.  Klub Seniora funkcjonuje dwa razy w miesiącu w dni robocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Klub Seniora umożliwia pobyt maksymalnie 25 osobom (średnia liczba osób w grupie to 20), w godz. 8.00 do godz. 16.00.

4. Uczestnikom przysługuje wyżywienie w postaci cateringu – przerwy kawowej (herbata, kawa, woda, drobne przekąski słodkie i słone), dwudaniowego obiadu.

5. Program spotkań zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w KS można kontaktować się z Koordynatorem Panem Boguszem Hasińskim. 

KONTAKT

Tel. 502 413 364

Poczta elektroniczna: bogusz.hasinski@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR
Usługi fizjoterapeutyczne w okresie trwałości realizacji Projektu:

INFORMATOR
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Hospicjum Domowe w okresie trwałości realizacji Projektu

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób cierpiących na nieuleczalne choroby, które nie poddają się leczeniu przyczynowemu i wciąż postępując ograniczając możliwości życiowe. Dzięki Hospicjum domowemu (HD) oraz Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej (POD) umożliwia nieuleczalnie chorym osobom przebywanie wśród bliskich, w znajomym i przyjaznym otoczeniu swojego mieszkania. Staramy się to umożliwiać poprzez obejmowanie takich osób wszechstronną opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną i psychologiczną, która ma na celu podniesienie jej poziomu życia i uśmierzenie bólu fizycznego oraz cierpień duchowych. Z opieki paliatywnej korzystać mogą osoby chore na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe. Konieczne jest uzyskanie skierowania lekarskiego oraz niekorzystanie z innych form opieki paliatywnej.

Koszt usługi Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej i Hospicjum Domowego jest ustalany indywidualnie, zależnie od potrzeb pacjenta.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji usług pielęgniarskich i hospicyjnych można kontaktować się z Koordynatorką, Panią Patrycją Dubiał-Lipkowską
tel. 515 308 937

patrycja.dubial-lipkowska@centrum-kompetencji.pl


Archiwalne informacje na temat Projektu:

Powiat wągrowiecki, podobnie jak wiele innych peryferyjnych obszarów w województwie, zmaga się z coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem. Osoby starsze, których liczba rośnie z każdym rokiem, potrzebują wszechstronnego wsparcia, by jak najdłużej zachować zdrowie i samodzielność. Problem ten dotyczy również ich opiekunów – dzieci, sąsiadów, przyjaciół i innych osób, które próbują wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Szczególnie trudne momenty w życiu nadchodzą gdy dojdzie do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia – konieczna operacja, udar, złamanie kości… Często wiążą się z długim pobytem w szpitalu, który nie ma szczególnego medycznego uzasadnienia – chory lepiej czułby się w domu, jednak tam nie miałby odpowiedniej opieki i wsparcia przez całą dobę. Skutkiem tego długi czas zajmuje miejsce w szpitalu nie czerpiąc z tego żadnej korzyści a często tracąc jedynie energię i pogrążając się w negatywnych myślach.

W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy projekt usług zdrowotnych i społecznych dla niesamodzielnych starszych mieszkańców gmin powiatu wągrowieckiego. Jego uczestnicy mogą skorzystać z pobytów w Dziennym Domu Opieki Medycznej znajdującym się w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 (na tyłach szpitala). Są oni przywożeni codziennie rano, po czym otrzymują odpowiednie wsparcie medyczne i rehabilitacyjne, a także mogą uczestniczyć w terapii zajęciowej, logopedycznej i psychologicznej. Po południu pacjenci są odwożeni do domu, gdzie mogą spędzić czas ze swoimi rodzinami, w znajomym otoczeniu. Po wypisaniu z DDOM przez lekarza mogą otrzymać dalsze wsparcie w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym, udziale w spotkaniu Klubu Seniora w swojej okolicy, lub otrzymać wsparcie w postaci wizyt opiekunki, pomagającej w codziennych czynnościach.  Ponadto wszyscy uczestnicy projektu przez cały czas jego trwania są objęci całodobową teleopieką – dzięki tzw. bransoletkom życia mogą szybko i skutecznie wezwać pomoc w razie nagłego pogorszenia samopoczucia i może czuć się bezpiecznie.

W efekcie osoba starsza może szybciej powrócić do zdrowia i sprawności w wygodnej, domowej atmosferze, a jej bliscy mogą prowadzić normalne życie zawodowe nie obawiając się o bezpieczeństwo swoich seniorów!

Z projektu może skorzystać 265 osób starszych ze wszystkich gmin, w których wdrażamy nasze działania, to jest: Skoki, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Damasławek, Mieście Wągrowiec oraz Gminie Wiejskiej Wągrowiec. 

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące kryteria:

  • mieszkać na terenie powiatu wągrowieckiego (miasto Wągrowiec, Gmina wiejska Wągrowiec, Gmina Damasławek, Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Gmina Skoki, Gmina Wapno) ;
  • osiągnąć wiek emerytalny (Panie 60 lat, Panowie 65 lat);
  • zmagać się z trudnościami zdrowotnymi, które ograniczają samodzielność. Wymagane jest skierowanie lekarskie do DDOM.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0101/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Powiatem Wągrowieckim oraz 7 gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. 

Projekt trwa do 31.07.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 
Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych lub skorzystaj z Formularz zgłoszeniowy online

Magdalena Filipowska
Asystentka Osób Starszych

TEL. 798 922 786

magdalena.filipowska@centrum-kompetencji.pl

Miłosz Drążkiewicz
Kierownik Projektu

tel. 797 811 110

milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl