TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych

RPWP.07.02.02-30-0105/17

Projekt zakończył się 30 VIII 2021 roku. Obecnie nadal oferujemy na terenie siedmiu gmin powiatu wągrowieckiego wszystkie usługi realizowane w ramach tego projektu w ramach jego trwałości. W okresie trwałości projektu świadczenia są odpłatne, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z ich realizacją marży zysku.

  • Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • Spotkania w ramach Klubu Seniora (konieczne zebranie grupy min. 12 osób)
  • Pobyty w Mieszkaniu Wspomaganym
  • Świadczenia usług fizjoterapeutycznych

                          INFORMATOR

Klub Seniora w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci spotkań klubu seniora powstała w ramach projektu TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych. Nr RPWP.07.02.02-30-30-0105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego, zależnie od potrzeb uczestników

W okresie od 01. 08. 2018 r. do 31.08.2021 r. spotkania Klubów Seniora prowadzone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia KS są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją marży zysku.

Uruchomienie świadczeń nastąpi po zebraniu grupy 12 osób, potencjalnych uczestników spotkań KS, którzy spełnią konieczne wymogi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Klub Seniora (KS) stanowi formę wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, która ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione usługi opiekuńcze, usługi aktywizujące i integracyjne w postaci różnych działań o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, kulturalnym i społecznym.

2.  Klub Seniora funkcjonuje dwa razy w miesiącu w dni robocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Klub Seniora umożliwia pobyt maksymalnie 25 osobom (średnia liczba osób w grupie to 20), w godz. 8.00 do godz. 16.00.

4. Uczestnikom przysługuje wyżywienie w postaci cateringu – przerwy kawowej (herbata, kawa, woda, drobne przekąski słodkie i słone), dwudaniowego obiadu.

5. Program spotkań zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w KS można kontaktować się z Koordynatorem Panem Boguszem Hasińskim. 

KONTAKT

Tel. 502 413 364

Poczta elektroniczna: bogusz.hasinski@centrum-kompetencji.pl

Szczegóły dotyczące wymienionych usług mogą zależeć od liczby zgłaszających się chętnych. Dokładniejsze informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 507 725 253.

INFORMATOR

Usługi Opiekuńcze w Miejscu Zamieszkania (UO) w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” Nr RPWP.07.02.02-30-30-0105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020


Lokalizacja: w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego

W okresie od 01. 08. 2018 r. do 31.08.2021 Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu projektu, w  okresie jego trwałości,  świadczenia UO będą oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty marży zysku i ustalona indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń UO jest wsparcie funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego oraz osób świadczącym im wsparcie na co dzień (Opiekunów Faktycznych) w wykonywaniu niezbędnych codziennych czynności.

2. UO przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż., których stan zdrowia i sprawność nie pozwalają na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego

3. Świadczone usługi opiekuńcze dotyczą dziennej podstawowej opieki opiekuńczo–pielęgnacyjnej i bytowej i będą obejmować czynności ustalone wspólnie z rodziną podopiecznego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4 Świadczenia UO są udzielane w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższej okolicy w zakresie średnio 2 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Na wniosek podopiecznego możliwe jest świadczenie wsparcia w większym zakresie godzinowym.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w formie UO można kontaktować się z Koordynatorem Panem Miłoszem Drążkiewiczem. 

KONTAKT

Tel. 797 811 110

Poczta elektroniczna: milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl

                          INFORMATOR

Mieszkanie Wspomagane w okresie trwałości realizacji projektu

MIESZKANIE WSPOMAGANE (MW) powstało w ramach projektu TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych nr RPWP.07.02.02-30-0105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 62-100 Wągrowiec ul. Jeziorna 16 (teren ORW Wielspin w Wągrowcu)

W okresie od 01. 08. 2018 do 30.06.2021 MW prowadzone było w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia MW są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu MW marży zysku. Wysokość odpłatności jest uzależniona m.in. od deklarowanego przez uczestnika zakresu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, liczby zabiegów rehabilitacyjnych, spotkań ze specjalistami (m.in. psychologiem i dietetykiem) oraz liczby uczestników korzystających w danym terminie z pobytu w MW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń w ramach MW jest usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, w tym: poprawa lub utrzymanie obecnego stanu psychofizycznego, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji fizycznej, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji społeczno – ekonomicznej, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności, zapobieganie umieszczenia seniorów w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym i uniknięcie wykluczenia społecznego.

2. Mieszkanie Wspomagane jest  prowadzone w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania Mieszkań Wspomaganych.

3. MW przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż. których stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. 1. odżywianie i wydalanie, poruszanie się, komunikowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, higiena ciała, ubrania zaopatrzenie i prowadzenie gospodarstwa domowego).

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów Mieszkania Wspomaganego to: usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, zapobieganie umieszczenia seniorów w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym, uniknięcie wykluczenia społecznego.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w Mieszkaniu Wspomaganym,
ze wsparcia wyłączone są osoby wymagające stałej całodobowej opieki i obecności osób zapewniających opiekę, uzależnione od używek, z ostrymi zaburzeniami psychomotorycznymi, z wysokim poziomem agresji i autoagresji, z wysokim zagrożeniem tendencji samobójczych.

6. MW jest placówką koedukacyjną, dysponującą 4 miejscami.

7. Pobyt niesamodzielnej osoby starszej w MW rozpoczyna się w niedzielę o godz. 16.00
i kończy w następny piątek o godz. 18.30

8. Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w Mieszkaniu Wspomaganym jest dostosowany
do indywidualnych potrzeb niesamodzielnych seniorów.

9. Mieszkanie Wspomagane stanowi również formę usługi wytchnieniowej dla Opiekunów Faktycznych niesamodzielnych osób starszych.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia
w MW można kontaktować się z Koordynatorką Panią Anną Wojcińską. 

KONTAKT

ul. Jeziorna 16
62-100 Wągrowiec

Tel 575 462 816

Poczta elektroniczna: anna.wojcinska@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR
Usługi fizjoterapeutyczne w okresie trwałości realizacji Projektu:


Informacje archiwalne na temat Projektu:

Seniorzy, zwłaszcza mieszkający na obszarach wiejskich, cierpią z powodu samotności, stopniowego osłabienia sprawności ciała i umysłu. Dla niektórych z nich trudność sprawia nawet wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Szczególnie dokuczliwe staje się to w sytuacji, kiedy osobom starszym brakuje odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub bliskich, którzy ze względu na swoje obowiązki życiowe, odległość albo brak kwalifikacji nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy. 

W tej sytuacji szczególnie istotne jest aby osoby starsze jak najdłużej mogły zachować możliwie dużą samodzielność, a jeśli to nie jest możliwe – mogły liczyć na pomoc w najbliższej okolicy swojego domu. 

Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom poprzez projekt „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego”! Uczestniczące w nim osoby starsze otrzymują pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Zależnie od stanu zdrowia, samodzielności i sytuacji rodzinnej mogą liczyć na codzienne wizyty opiekunki w miejscu zamieszkania, udział w regularnych spotkaniach klubu seniora w swojej gminie, lub wyjazd na pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym w Wągrowcu. Każdy z uczestników może także skorzystać z profesjonalnej pomocy fizjoterapeuty w nowoczesnym gabinecie na terenie swojej gminy, albo – w razie konieczności – we własnym domu. Jeśli pojawia się taka potrzeba każdy może również wypożyczyć prosty sprzęt rehabilitacyjny lub pomoce ułatwiające funkcjonowanie w domu osobom o ograniczonej sprawności. Seniorzy mieszkający samotnie i cierpiący na poważne schorzenia mogą także zostać objęci teleopieką, pozwalającą w każdym momencie wezwać skutecznie pomoc za jednym naciśnięciem przycisku na bransoletce życia!

W projekcie mogą również wziąć udział opiekunowie niesamodzielnych seniorów. Dzięki prowadzonym przez nas działaniom mogą skorzystać z chwil wytchnienia kiedy wiedzą, że ich bliscy są pod dobrą opieką, pomagamy im również złagodzić dolegliwości zdrowotne wynikające z fizycznej opieki nad osobami starszymi poprzez pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych. Każdy z opiekunów może też wziąć udział w szkoleniach, które pomogą im lepiej zrozumieć sytuację swoich podopiecznych a także skuteczniej, łatwiej i bezpieczniej udzielać im takiego wsparcia, jakie jest im najbardziej potrzebne. 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0105/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i wszystkimi gminnymi jednostkami samorządowymi w powiecie wągrowieckim. 

Projekt trwa do 30.08.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 
Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych lub skorzystaj z Formularz online

Bogusz Hasiński
tel. 502413364

Michał Skoczyński
tel. 507725253