TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych

RPWP.07.02.02-30-0105/17

Projekt zakończył się 30 VIII 2021 roku. Obecnie nadal oferujemy na terenie siedmiu gmin powiatu wągrowieckiego wszystkie usługi realizowane w ramach tego projektu w ramach jego trwałości. W okresie trwałości projektu świadczenia są odpłatne, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z ich realizacją marży zysku.

 • Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Spotkania w ramach Klubu Seniora (konieczne zebranie grupy min. 12 osób)
 • Pobyty w Mieszkaniu Wspomaganym
 • Świadczenia usług fizjoterapeutycznych

                          INFORMATOR

Klub Seniora w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci spotkań klubu seniora powstała w ramach projektu TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych. Nr RPWP.07.02.02-30-30-0105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego, zależnie od potrzeb uczestników

W okresie od 01. 08. 2018 r. do 31.08.2021 r. spotkania Klubów Seniora prowadzone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia KS są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją marży zysku.

Uruchomienie świadczeń nastąpi po zebraniu grupy 12 osób, potencjalnych uczestników spotkań KS, którzy spełnią konieczne wymogi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

Po przejścu na emeryturę wiele osób ma problemy z odnalezieniem sie w nowej rzeczywistości. Może się to objawiać problemami z zagospodarowaniem czasu, poczuciem odsunięcia na boczny tor przez znajomych i rodzinę oraz trudnościami w ponownym określeniem swojej roli w życiu. Proces starzenia i wiążące się z nim pogorszenie sprawności fizycznej i psychicznej sprawiają, że takie osoby często stają się coraz bardziej wycofane i unikają społecznej aktywności. Może to prowadzić do obniżenia nastroju a nawet depresji i dalszego pogorszenia stanu seniora.

Dlatego ważne jest wychodzenie z inicjatywą do osób starszych i wyciąganie ich z domu. Staramy sie to robić poprzez organizowanie spotkań Klubów Seniora na terenie każdej z gmin objętych projektem. Przez całe przedpołudnie mogą korzystać z różnorodnych zajęć, które poszerzają ich wiedzę na temat wieku starszego, inspirują do troski o siebie i bliskich, pomagają dbać o swoją sprawność fizyczną i psychiczną oraz po prostu sprawiają, że ten czas jest spędzony pryjemnie! Każde spotkanie klubu to także okazja do spędzenia kilku godzin w towarzystwie innych osób, odnowienia starych znajomości i zawarcia zupełnie nowych. Dzięki temu seniorzy zyskują motywację do bardiej aktywnego życia oraz spotkań poza klubem, wspólnych zabaw i wycieczek.

Na każdym ośmiogodzinnym spotkaniu uczestnicy biorą udział w kilku blokach zajęć od warsztatów plastycznych, przez dyskusje, wykłady, projekcje filmów, ćwiczenia sprawności umysłu, gimnastykę rehabilitacyjną aż po spotkania z psychologiem, dietetykiem czy nawet kosmetyczką. Staramy się poruszać aktualne tematy, które ciekawią osoby starsze i pomagają im poprawić jakość swojego życia i uzyskać motywację do samodzielnej aktywności. Seniorzy mają zapewniony poczęstunek, obiad w razie potrzeby również transport na spotkanie i do miejsca zamieszkania. Dzięki temu nawet osoby z obszarów wiejskich, pozbawione samodzielnego środka transportu mogą się aktywizować i uczestniczyć w życiu społeczności seniorów!

 1. Klub Seniora (KS) stanowi formę wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, która ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione usługi opiekuńcze, usługi aktywizujące i integracyjne w postaci różnych działań o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, kulturalnym i społecznym.
 2. Klub Seniora funkcjonuje dwa razy w miesiącu w dni robocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Klub Seniora umożliwia pobyt maksymalnie 25 osobom (średnia liczba osób w grupie to 20), w godz. 8.00 do godz. 16.00.
 4. Uczestnikom przysługuje wyżywienie w postaci cateringu – przerwy kawowej (herbata, kawa, woda, drobne przekąski słodkie i słone), dwudaniowego obiadu.
 5. Program spotkań zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w KS można kontaktować się z Koordynatorką.

Tel. 509 315 715

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR

Usługi Opiekuńcze w Miejscu Zamieszkania (UO) w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” Nr RPWP.07.02.02-30-30-0105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020


Lokalizacja: w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego

W okresie od 01. 08. 2018 r. do 31.08.2021 Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu projektu, w  okresie jego trwałości,  świadczenia UO będą oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty marży zysku i ustalona indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń UO jest wsparcie funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie 7 gmin Powiatu Wągrowieckiego oraz osób świadczącym im wsparcie na co dzień (Opiekunów Faktycznych) w wykonywaniu niezbędnych codziennych czynności.

2. UO przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż., których stan zdrowia i sprawność nie pozwalają na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego

3. Świadczone usługi opiekuńcze dotyczą dziennej podstawowej opieki opiekuńczo–pielęgnacyjnej i bytowej i będą obejmować czynności ustalone wspólnie z rodziną podopiecznego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4 Świadczenia UO są udzielane w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższej okolicy w zakresie średnio 2 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Na wniosek podopiecznego możliwe jest świadczenie wsparcia w większym zakresie godzinowym.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w formie UO można kontaktować się z Koordynatorem Panem Miłoszem Drążkiewiczem. 

KONTAKT

Tel. 797 811 110

Poczta elektroniczna: milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl

                          INFORMATOR

Mieszkanie Wspomagane w okresie trwałości realizacji projektu

MIESZKANIE WSPOMAGANE (MW) powstało w ramach projektu TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych nr RPWP.07.02.02-30-0105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : 62-100 Wągrowiec ul. Jeziorna 16 (teren ORW Wielspin w Wągrowcu)

W okresie od 01. 08. 2018 do 30.06.2021 MW prowadzone było w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia MW są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu MW marży zysku. Wysokość odpłatności jest uzależniona m.in. od deklarowanego przez uczestnika zakresu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, liczby zabiegów rehabilitacyjnych, spotkań ze specjalistami (m.in. psychologiem i dietetykiem) oraz liczby uczestników korzystających w danym terminie z pobytu w MW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

 1. Celem udzielania świadczeń w ramach MW jest usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, w tym: poprawa lub utrzymanie obecnego stanu psychofizycznego, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji fizycznej, rozpoczęcie / kontynuowanie procesu rehabilitacji społeczno – ekonomicznej, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności, zapobieganie umieszczenia seniorów w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym i uniknięcie wykluczenia społecznego.
 2. Mieszkanie Wspomagane jest prowadzone w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania Mieszkań Wspomaganych.
 3. MW przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/ 65 r.ż których stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku
  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. 1. odżywianie i wydalanie, 2. poruszanie się, komunikowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, 3. higiena ciała, ubrania 4. zaopatrzenie i prowadzenie gospodarstwa domowego).
 4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów Mieszkania Wspomaganego to:

usamodzielnienie osób w wieku senioralnym, zapobieganie umieszczenia seniorów
w placówce całodobowej opieki, umożliwienie dalszego przebywania w środowisku lokalnym, uniknięcie wykluczenia społecznego.

 1. Ze względu na charakter opieki świadczonej w Mieszkaniu Wspomaganym,
  ze wsparcia wyłączone są osoby wymagające stałej całodobowej opieki i obecności osób zapewniających opiekę, uzależnione od używek, z ostrymi zaburzeniami psychomotorycznymi, z wysokim poziomem agresji i autoagresji, z wysokim zagrożeniem tendencji samobójczych.
 2. MW jest placówką koedukacyjną, dysponującą 4 miejscami.
 3. Pobyt niesamodzielnej osoby starszej w MW rozpoczyna się w niedzielę o godz. 16.00
  i kończy w następny piątek o godz. 18.30
 4. Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w Mieszkaniu Wspomaganym jest dostosowany
  do indywidualnych potrzeb niesamodzielnych seniorów.
 5. Mieszkanie Wspomagane stanowi również formę usługi wytchnieniowej dla Opiekunów Faktycznych niesamodzielnych osób starszych.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia
w MW można kontaktować się z Koordynatorką

KONTAKT

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR
Usługi fizjoterapeutyczne w okresie trwałości realizacji Projektu:

INFORMATOR
Usługi fizjoterapeutyczne w okresie trwałości realizacji Projektu:

Oferujemy zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.
W naszych gabinetach pracują wykwalifikowani, dyplomowani fizjoterapeuci. Pomagamy w powrocie do sprawności ruchowej i funkcjonalnej oraz w usuwaniu dolegliwości bólowych, prowadząc zaplanowaną indywidualnie terapię, dostosowaną do możliwości pacjenta oraz jego stanu klinicznego i funkcjonalnego.
Zajmujemy się pacjentami ze schorzeniami bólowymi, ortopedycznymi, neurologicznymi a także w stanach pourazowych i pooperacyjnych, niezależnie od wieku pacjenta.

NZOZ Centrum Rehabilitacji (Nr rejestru 000000226940) powstał w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych blisko miejsca zamieszkania pacjentów.
Nasze gabinety mieszczą się w:

SKOKI – ul. Ciastowicza 12 b, 62-085 Skoki
WĄGROWIEC – ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec
KAMIENICA – Kamienica 22, 62-113 Wągrowiec
MIEŚCISKO – ul. św. Wojciecha 3, 62-290 Mieścisko
DAMASŁAWEK – ul. Rynek 4, 62-110 Damasławek

Kontakt:

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl


Informacje archiwalne na temat Projektu:

Seniorzy, zwłaszcza mieszkający na obszarach wiejskich, cierpią z powodu samotności, stopniowego osłabienia sprawności ciała i umysłu. Dla niektórych z nich trudność sprawia nawet wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Szczególnie dokuczliwe staje się to w sytuacji, kiedy osobom starszym brakuje odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub bliskich, którzy ze względu na swoje obowiązki życiowe, odległość albo brak kwalifikacji nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy. 

W tej sytuacji szczególnie istotne jest aby osoby starsze jak najdłużej mogły zachować możliwie dużą samodzielność, a jeśli to nie jest możliwe – mogły liczyć na pomoc w najbliższej okolicy swojego domu. 

Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom poprzez projekt „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego”! Uczestniczące w nim osoby starsze otrzymują pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Zależnie od stanu zdrowia, samodzielności i sytuacji rodzinnej mogą liczyć na codzienne wizyty opiekunki w miejscu zamieszkania, udział w regularnych spotkaniach klubu seniora w swojej gminie, lub wyjazd na pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym w Wągrowcu. Każdy z uczestników może także skorzystać z profesjonalnej pomocy fizjoterapeuty w nowoczesnym gabinecie na terenie swojej gminy, albo – w razie konieczności – we własnym domu. Jeśli pojawia się taka potrzeba każdy może również wypożyczyć prosty sprzęt rehabilitacyjny lub pomoce ułatwiające funkcjonowanie w domu osobom o ograniczonej sprawności. Seniorzy mieszkający samotnie i cierpiący na poważne schorzenia mogą także zostać objęci teleopieką, pozwalającą w każdym momencie wezwać skutecznie pomoc za jednym naciśnięciem przycisku na bransoletce życia!

W projekcie mogą również wziąć udział opiekunowie niesamodzielnych seniorów. Dzięki prowadzonym przez nas działaniom mogą skorzystać z chwil wytchnienia kiedy wiedzą, że ich bliscy są pod dobrą opieką, pomagamy im również złagodzić dolegliwości zdrowotne wynikające z fizycznej opieki nad osobami starszymi poprzez pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych. Każdy z opiekunów może też wziąć udział w szkoleniach, które pomogą im lepiej zrozumieć sytuację swoich podopiecznych a także skuteczniej, łatwiej i bezpieczniej udzielać im takiego wsparcia, jakie jest im najbardziej potrzebne. 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0105/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i wszystkimi gminnymi jednostkami samorządowymi w powiecie wągrowieckim. 

Projekt trwa do 30.08.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 
Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych lub skorzystaj z Formularz online