Strona główna


                       Strona główna                      


 


 

Strona główna

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 


 

  

Strona główna

TWÓJ CZAS W GMINIE PNIEWY I ROZDRAŻEW


 

 

 

 

 


Strona główna
Strona główna


Nowe kompleksowe programy
usług opiekuńczych


 

 

Strona główna

"Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowae na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów"


 

 


Strona główna


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w czterech gminach:  
/  WAPNO  /  MIEŚCISKO  /
/  ŁOBŻENICA /  ROZDRAŻEW  /

 


 

 

 

 

Strona główna


Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ!


 

 

 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów - powiat wągrowiecki

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. realizuje Projekt pn. „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych.” 

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego programu usług opiekuńczych, wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, mieszkańców całego powiatu wągrowieckiego (7 gmin). W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu objęty zostanie Indywidualnym Planem Wsparcia, w ramach którego będzie mógł uzyskać pakiet pomocowy, składający się z wybranych form wsparcia: 

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Klubów Seniora w każdej z 7 gmin
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinetach fizjoterapeutycznych w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin
 • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów w gminie Pniewy i Rozdrażew

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza rozpoczęła realizację dwóch kolejnych projektów mających na celu wsparcie kierowane do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. 

 1. Projekt "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy" we współpracy z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Pniewy obejmie wsparciem 110 osób niesamodzielnych (kobiety w wieku 60+, mężczyzn w wieku 65+) oraz ich 77 opiekunów faktycznych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. w ramach, którego Uczestnicy będą mogli otrzymać zgodnie z stworzonym dla każdego Indywidualnym Planem Wsparcia: 
  • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
  • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonego Klubu Seniora
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów
  • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów

                                 Wszystkich mieszkańców gminy Pniewy serdecznie zapraszamy 
                                     do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej!
    
 2. Projekt "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Rozdrażew" we współpracy z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Rozdrażew obejmie wsparciem 56 osób niesamodzielnych (kobiety w wieku 60+, mężczyzn w wieku 65+) oraz ich 39 opiekunów faktycznych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30.09.2019 r. w ramach, którego Uczestnicy będą mogli otrzymać zgodnie z stworzonym dla każdego Indywidualnym Planem Wsparcia: 
  • ​​usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonego Klubu Seniora
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów
  • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów


            Wszystkich mieszkańców gminy Rozdrażew serdecznie zapraszamy 
  do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej


 

Realizacja nowych Projektów!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz pozostałymi partnerami rozpoczynają realizację nowych Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społecze i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2.

1."Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych" nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 
w partnerstwie z Powiatem Wągrowieckim, Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko;
2. "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew" nr RPWP.07.02.02-30-0102/17
w partnerstwie z Gminą Rozdrażew;
3. "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Pniewy" nr RPWP.07.02.02-30-0103/17
w partnerstwie z Gminą Pniewy;
4. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych" nr RPWP.07.02.02-30-0104/17
w partnerstwie z Powiatem Szamotulskim oraz Gminą Pniewy;
5. "TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych." nr RPWP.07.02.02-30-0105/17
w partnerstwie z 
Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko

Celem głównym wszystkich wymienionych projektów będzie stworzenie dostępu do skoordynowanych terytorialnie kompleksowych programów świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych. 

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce. 


 

 

Wsparcie kadry JST

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza zapraszają do udziału w projekcie pn.„Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 325 przedstawicieli ze 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

- szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),

- doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),

- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,

- uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

Po więcej informacji zapraszamy na wsparciekadryjst.pl


 

Nowe miejsca wychowania przedszkolnego!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza rozpoczęło realizacje czterech projektów przedszkolnych: 
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (
  RPWP.08.01.01-30-0131/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica" (RPWP.08.01.01-30-0222/17)

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Projekty te będą realizowane w latach 2018/2019 w ramach których utworzonych zostanie 100 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 -lat zamieszkałych teren województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gminę Wapno / Gminę Mieścisko / Gminę Łobżenice /  (po 25 miejsc w każdej gminie). Nowe miejsca funkcjonować będą w ramach trzech oddziałów w strukturze nowo utworzonych placówek prowadzonych przez Wnioskodawcę. Powstaną w istniejących budynkach (szkoły podstawowej / przedszkola) i zostaną w pełni zmodernizowane, wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci: 

 • ul. Św. Wojciecha 3, w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku
 • ul. Solna 20, w budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie
 • ul. Sikorskiego 3, w budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy

Nowe miejsca przedszkolne będą funkcjonowały zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U.2016 poz.1943 z późn.zm.), Rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedsz.(Dz. U. 2010, nr1080 ze zm.). Zajęcia edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzone będą w dni powszednie przez minimum 8 godzin dziennie (z możliwością wydłużenia do 10 godzin) przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne oraz umuzykalniająco-rytmiczne. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały również wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowicie bezpłatne (z wyłączeniem wyżywienia: w gminie Mieścisko będą pobierane opłaty).

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu!


 

Oferta wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów

Jeśli sprawujesz opiekę nad osobą starszą lub jesteś osobą starszą, mieszkańcem gminy: Damasławek, Rogoźno, Szamocin, Wapno lub Wągrowiec i potrzebujesz pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, zapraszamy Ciebie do zapoznania się z naszą OFERTĄ.

Oferujemy:

 • kompleksową opiekę w miejscu zamieszkania
 • kilkudniowy całodobowy pobyt w specjalnie dostosowanym mieszkaniu wspomaganym
 • wsparcie usprawniające, w tym zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • zajęcia aktywizujące w Klubie Seniora
 • poradnictwo psychologiczne, społeczno-socjalne i fizjoterapeutyczne oraz szkolenia wspomagające sprawowanie opieki nad osobami starszymi dla osób sprawujących opiekę nad osobą starszą. 

Zakres oraz cenę usług dostosowujemy do zróżnicowanych potrzeb oraz możliwości osób starszych. 


Zapraszamy po więcej informacji:

pod numerem telefonu: 618626485 lub e-mailem: biuro@centrum-kompetencji.pl


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


   Strona główna

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl