Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy

RPWP.07.02.02-30-0103/17

Projekt zakończył się 31.12. 2021 r. Obecnie, w okresie trwałości projektu, świadczymy powiązane z nim usługi na zasadach podanych w poniższym informatorze.

INFORMATOR

Usługi Opiekuńcze w Miejscu Zamieszkania (UO) w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy` Nr RPWP.07.02.02-30-30-0103/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020


Lokalizacja: w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie gminy Pniewy

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2021 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia MW są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu MW marży zysku. Wysokość odpłatności jest uzależniona m.in. od deklarowanego przez uczestnika zakresu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, liczby zabiegów rehabilitacyjnych, spotkań ze specjalistami (m.in. psychologiem i dietetykiem) oraz liczby uczestników korzystających w danym terminie z pobytu w MW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

  1. Celem udzielania świadczeń UO jest wsparcie funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie Powiatu Szamotulskiego oraz osób świadczącym im wsparcie na co dzień (Opiekunów Faktycznych) w wykonywaniu niezbędnych codziennych czynności.
  2. UO przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż., których stan zdrowia i sprawność nie pozwalają na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego
  3. Świadczone usługi opiekuńcze dotyczą dziennej podstawowej opieki opiekuńczo–pielęgnacyjnej i bytowej i będą obejmować czynności ustalone wspólnie z rodziną podopiecznego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4 Świadczenia UO są udzielane w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższej okolicy w zakresie 2 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Na wniosek podopiecznego możliwe jest świadczenie wsparcia w większym zakresie godzinowym, a w razie konieczności także w weekendy oraz święta.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorką:

KONTAKT

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

              INFORMATOR

Klub Seniora w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0105/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : Gmina Pniewy

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2021 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone prowadzone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia KS są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją marży zysku.

Uruchomienie świadczeń nastąpi po zebraniu grupy 12 osób, potencjalnych uczestników spotkań KS, którzy przejdą pomyślnie procedurę kwalifikacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

  1. Klub Seniora (KS) stanowi formę wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, która ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione usługi opiekuńcze, usługi aktywizujące i integracyjne w postaci różnych działań o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, kulturalnym i społecznym.
  2. Klub Seniora funkcjonuje dwa razy w miesiącu w dni robocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  3. Klub Seniora umożliwia pobyt maksymalnie 25 osobom (średnia liczba osób w grupie to 20), w godz. 8.00 do godz. 16.00.
  4. Uczestnikom przysługuje wyżywienie w postaci cateringu – przerwy kawowej (herbata, kawa, woda, drobne przekąski słodkie i słone), dwudaniowego obiadu.
  5. Program spotkań zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w KS można kontaktować się z Koordynatorką:

KONTAKT

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR
Usługi Fizjoterapeutyczne w okresie trwałości Projektu

Oferujemy zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.
W naszych gabinetach pracują wykwalifikowani, dyplomowani fizjoterapeuci. Pomagamy w powrocie do sprawności ruchowej i funkcjonalnej oraz w usuwaniu dolegliwości bólowych, prowadząc zaplanowaną indywidualnie terapię, dostosowaną do możliwości pacjenta oraz jego stanu klinicznego i funkcjonalnego.
Zajmujemy się pacjentami ze schorzeniami bólowymi, ortopedycznymi, neurologicznymi a także w stanach pourazowych i pooperacyjnych, niezależnie od wieku pacjenta.

NZOZ Centrum Rehabilitacji (Nr rejestru 000000226940) powstał w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych blisko miejsca zamieszkania pacjentów. Gabinet w Pniewach mieści się przy ul. Targowej 14. Kontakt:

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl


Informacje archiwalne o Projekcie:

Seniorzy, zwłaszcza mieszkający w niewielkich ośrodkach miejskich i na wsi, cierpią z powodu samotności, stopniowego osłabienia sprawności ciała i umysłu. Dla niektórych z nich trudność sprawia nawet wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Szczególnie dokuczliwe staje się to w sytuacji, kiedy osobom starszym brakuje odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub bliskich, którzy ze względu na swoje obowiązki życiowe, odległość albo brak kwalifikacji nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy.

W tej sytuacji szczególnie istotne jest aby osoby starsze jak najdłużej mogły zachować możliwie dużą samodzielność, a jeśli to nie jest możliwe – mogły liczyć na pomoc w najbliższej okolicy swojego domu. 

Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom poprzez projekt „Twój czas w Gminie Pniewy”! Uczestniczące w nim osoby starsze otrzymują pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Zależnie od stanu zdrowia, samodzielności i sytuacji rodzinnej mogą liczyć na codzienne wizyty opiekunki w miejscu zamieszkania, udział w regularnych spotkaniach klubu seniora, lub wyjazd na pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym w Wągrowcu. Każdy z uczestników może także skorzystać z profesjonalnej pomocy fizjoterapeuty w nowoczesnym gabinecie w Pniewach, albo – w razie konieczności – we własnym domu. Jeśli pojawia się taka potrzeba każdy może również wypożyczyć prosty sprzęt rehabilitacyjny lub pomoce ułatwiające funkcjonowanie w domu osobom o ograniczonej sprawności. Seniorzy mieszkający samotnie i cierpiący na poważne schorzenia mogą także zostać objęci teleopieką, pozwalającą w każdym momencie wezwać skutecznie pomoc za jednym naciśnięciem przycisku na bransoletce życia!

W projekcie mogą również wziąć udział opiekunowie niesamodzielnych seniorów. Dzięki prowadzonym przez nas działaniom mogą skorzystać z chwil wytchnienia kiedy wiedzą, że ich bliscy są pod dobrą opieką, pomagamy im również złagodzić dolegliwości zdrowotne wynikające z fizycznej opieki nad osobami starszymi poprzez pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych. Każdy z opiekunów może też wziąć udział w szkoleniach, które pomogą im lepiej zrozumieć sytuację swoich podopiecznych a także skuteczniej, łatwiej i bezpieczniej udzielać im takiego wsparcia, jakie jest im najbardziej potrzebne. 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0103/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i Gminą Pniewy.

Projekt trwa do 30.04.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 

Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych lub skorzystaj z Formularz zgłoszeniowy online