Niepubliczne Przedszkole w Wapnie


                       Niepubliczne Przedszkole w Wapnie                      


 

Niepubliczne Przedszkole w Wapnie


"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w gminie Wapno" 

RPWP.08.01.01-30-0130/17

 


 

 

 

 

 
 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Wapnie

Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17) realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej Gminy Wapno poprzez utworzenie jednego nowego oddziału w ramach nowo powstałego Niepublicznego Przedszkola - 25 miejsc dla 25 dzieci (11K/14M) 3-4 letnich (wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie wojewóztwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gmina Wapno) a także podnoszenie kwalifikacji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Cel główny projektu ma zostać osiągnięty w okresie 01.03.2018–31.07.2019 roku.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Wapno, poprzez adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Samorząd w Wapnie przy ul. Solnej 20 pod potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat, przeprowadzenie naboru 25 dzieci do nowoutworzonego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, w którym zajęcia w tradycyjnej formie edukacji przedszkolnej, będzie prowadziła kadra z uzupełnionymi w ramach projektu kwalifikacjami, niwelując tym samym bariery w dostępie dzieci pełno i niepełnosprawnych do regularnej edukacji przedszkolnej. Zajęcia edukacyjno -opiekuńczo -wychowawcze, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, prowadzone będą w dni powszednie w godz. 07.30-16.30 (9h z możliwością wydłużenia do 10h) - godziny mogą ulegać zmianie w odpowiedzi na potrzeby rodziców. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne oraz z języka angielskiego. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały wyżywienie przygotowywane w kuchni Publicznego Przedszkola, a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowicie bezpłatne.

Projekt realizowany jest przez Partnera Wiodącego, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. 

Planowane efekty:

Liczba nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Wapno - 25 sztuk
Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki dla 25 dzieci - 12 miesięcy
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 2 osoby

Wartość Projektu: 344 288,55 zł 
Wkład Funduszy Europejskich:  292 645,26 zł

Pliki do pobrania: 


 


   Niepubliczne Przedszkole w Wapnie

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl