Niepubliczne Przedszkole w Mieścisku


                       Niepubliczne Przedszkole w Mieścisku                      


 

Niepubliczne Przedszkole w Mieścisku


"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w gminie Mieścisko" 

RPWP.08.01.01-30-0131/17

 


 

 

 

 

 
 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mieścisku

Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie z gminą Mieścisko (RPWP.08.01.01-30-0131/17) realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie wiejskiej Gminy Mieścisko poprzez utworzenie jednego nowego oddziału w ramach nowo powstałego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego - 25 miejsc dla 25 dzieci (14K/11M) 3-4 letnich (wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie wojewóztwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gmina Mieścisko) a także podnoszenie kwalifikacji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Cel główny projektu ma zostać osiągnięty w okresie 01.03.2018–31.07.2019 roku.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Mieścisko, poprzez adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Mieścisku (62-290) ul.Św.Wojciecha 3 pod potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat, przeprowadzenie naboru 25 dzieci do nowoutworzonego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, w którym zajęcia w tradycyjnej formie edukacji przedszkolnej, będzie prowadziła kadra z uzupełnionymi w ramach projektu kwalifikacjami, niwelując tym samym bariery w dostępie dzieci pełno i niepełnosprawnych do regularnej edukacji przedszkolnej. Zajęcia edukacyjno -opiekuńczo -wychowawcze, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, prowadzone będą w dni powszednie w godz. 07.00-16.30 (9,5h z możliwością wydłużenia do 10h) - godziny mogą ulegać zmianie w odpowiedzi na potrzeby rodziców. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne oraz z języka angielskiego. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, obiad, podwieczorek), a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie bezpłatne z wyłączeniem wyżywienia, za które będą pobierane opłaty miesięczne.

Projekt realizowany jest przez Partnera Wiodącego, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. oraz Partnera, Gminę Mieścisko. 

Planowane efekty:

Liczba nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Mieścisko - 25 sztuk
Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki dla 25 dzieci - 12 miesięcy
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 2 osoby

Wartość Projektu: 346 282,46 zł 
Wkład Funduszy Europejskich:  294 340,09 zł

Pliki do pobrania: 


 


   Niepubliczne Przedszkole w Mieścisku

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl