Niepubliczne Przedszkole w Łobżenicy


                       Niepubliczne Przedszkole w Łobżenicy                      


 

Niepubliczne Przedszkole w Łobżenicy


"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w gminie Łobżenica" 

RPWP.08.01.01-30-0222/17

 


 

 

 

 

 
 

Niepubliczne Przedszkole w Łobżenica

Projekt "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica" (RPWP.08.01.01-30-0222/17) realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łobżenica poprzez utworzenie jednego nowego oddziału w ramach nowo powstałego Niepublicznego Przedszkola - 25 miejsc dla 25 dzieci 3-4 letnich (wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie wojewóztwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gmina Łobżenica) a także podnoszenie kwalifikacji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Cel główny projektu ma zostać osiągnięty w okresie 01.03.2018–31.07.2019 roku.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Łobżenica, poprzez adaptację pomieszczeń w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy (89-310) ul. Sikorskiego 3 pod potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat, przeprowadzenie naboru 25 dzieci do nowoutworzonego Niepublicznego Przedszkola, w którym zajęcia w tradycyjnej formie edukacji przedszkolnej, będzie prowadziła kadra z uzupełnionymi w ramach projektu kwalifikacjami, niwelując tym samym bariery w dostępie dzieci pełno i niepełnosprawnych do regularnej edukacji przedszkolnej. Zajęcia edukacyjno -opiekuńczo -wychowawcze, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, prowadzone będą w dni powszednie w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców (maksymalnie 10 godzin dziennie). W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne i z języka angielskiego. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowcie bezpłatne.

Projekt realizowany jest przez Partnera Wiodącego, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j.

Planowane efekty:

Liczba nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego  - 25 sztuk
Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki dla 25 dzieci - 12 miesięcy
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 2 osoby

Wartość Projektu: 392 173,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich:  333 346,60 zł

Pliki do pobrania: 


 


   Niepubliczne Przedszkole w Łobżenicy

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl