RCI VIP Service

RPIC-VIP s.r.o. z Ostrawy

RPIC-VIP s.r.o. z Ostrawy ( Czechy)  www.rpic-vip.cz

jest firmą edukacyjną, innowacyjną i konsultingową działającą  od 1998 roku. Zarząd firmy ma 20-letnie doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów międzynarodowych. RPIC-ViP należy do wiodących organizacji edukacyjnych i konsultingowych w Republice Czeskiej. Angażuje się w programy i projekty na poziomie krajowym i europejskim. RPIC-ViP jest firmą specjalizującą się w następujących dziedzinach usług: identyfikacja i realizacja projektów i usług w dziedzinie zasobów ludzkich ze szczególnym naciskiem na rozwój kluczowych kompetencji, prowadzenie partnerstw na rzecz rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości w Kraju Morawsko-Śląskim, konsulting i edukacja dla małych i średnich przedsiębiorstw, regionalne i lokalne strategie rozwoju, realizacja projektów europejskich – zarówno współpracy międzynarodowej, jak i projekty lokalne/regionalne/państwowe finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 
Transfer i adaptacja autorskiego programu RPIC-VIP  w zakresie rozwoju miękkich kompetencji w ramach partnerstw ponadnarodowych :
 
RPIC-VIP s.r.o. z Ostrawy
 
W latach 2010-2013 RPIC-VIP zrealizował projekt Kompetencje na życie  www.kompetenceprozivot.cz w ramach którego opracowano 6  innowacyjnych modułowych programów nauczania służących do rozwijania kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych regionach Republiki Czeskiej. Udział w projekcie wzięło ponad 600 nauczycieli i ponad 21000 uczniów. Programy te zaprezentowano z sukcesem w m-cu marcu 2013r w Berlinie na corocznej konferencji OECD LED oraz w parlamencie czeskim. Głównym  rezultatem projektu są dwa komplety zawierające 6 modułowych programów edukacyjnych (odrębnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych)  służących do rozwoju kompetencji społecznych uczniów w zakresie: 
 
1. Umiejętności efektywnej komunikacji
2. Umiejętności pracy zespołowej
3. Umiejętności przedsiębiorczości
4. Umiejętności rozwiązywania problemów
5. Umiejętności kształcenia ustawicznego
6. Umiejętności szukania i orientowania się w informacjach
 
Programy te  stanowią podstawę transferu zestawu ćwiczeń i zajęć rozwijających wytypowane 6 kompetencji społecznych do warunków polskiej edukacji i bazę do sporządzenia  wspólnej
z firmą Centrum Kompetencji   oferty materiałów dydaktycznych w powiązaniu z systemem szkoleń nauczycieli w zakresie ich stosowania.
 
 

   RCI VIP Service

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl