Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłychEDUKACJA DLA DOROSŁYCH

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp.j. od 2008 roku w roli Lidera projektów oferuje swoje usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, dzięki czemu w partnerstwie z organizacjami non-profit, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami stwarza możliwość zmiany/uzupełnienia kwalifikacji, uzyskania nowego zawodu, właścicielom firm i ich pracownikom, nauczycielom, osobom odchodzącym z rolnictwa. Ponadto organizuje wsparcie umożliwiające powrót na rynek pracy niepełnosprawnym, bezrobotnym i osobom nieaktywnym zawodowo w wieku od 18 do 62 lat. Współpracujemy z doradcami zawodowymi, psychologami, specjalistami IT prowadząc zajęcia informatyczne, sesje coachingowe, szkolenia i kursy zawodowe w tym m.in. opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, współorganizujemy studia podyplomowe. 

 

Szkolenia certyfikujące w zakresie 11 kompetencji społecznych

Szkolenia certyfikujące w zakresie 11 kompetencji społecznych

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j.
prowadzi certyfikację osób uprawniając do prowadzenia szkoleń w zakresie kompetencji miękkich
oraz nadaje tytuł trenera Modułowego systemu szkoleń.


Certyfikacja uprawnia do samodzielnego i efektywnego prowadzenia warsztatów z młodzieżą, z zakresu 11 kompetencji: komunikacja, współpraca, przedsiębiorczość, elastyczność, orientacja na klienta, efektywność, niezależność, rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja pracy, uczenie się przez całe życie, odporność na stres.

Po pozytywnie zaliczonych zajęciach każdy uczestnik otrzymuje gotowe materiały zawierające: wprowadzenie do kompetencji , przewodnik po kompetencji, podręcznik trenera, zeszyty ćwiczeń dla uczestników w tym gotowe scenariusze zajęć wraz z ćwiczeniami, testami, zadaniami, przekładające się na praktyczne rozwijanie wybranej kompetencji.

Do organizacji i prowadzenia szkoleń zaangażowani są certyfikowani trenerzy Centrum Kompetencji posiadający międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz tytuł Master Trainer, realizując program przygotowany w oparciu o ponadnarodowy polsko-czeski transfer programów edukacyjnych.

Szkolenia realizujemy w Poznaniu.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Coaching

CoachingCentrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j.
organizuje i prowadzi sesje coachingowe adresowane zarówno dla firm jak i osób prywatnych.Korzyści z coachingu:
1. dla firm :

 • harmonizuje cele zawodowe z osobistymi
 • aktywizuje i wzmacnia potencjał pracowników i zespołów
 • jest skutecznym motywatorem do działania i rozwoju

3. osobiste:

 • pozwala lepiej rozumieć siebie, świat i swoje funkcjonowanie w świecie
 • twój cel zostanie osiągnięty albo znajdziesz się bliżej wyznaczonego celu ze świadomością kroków, które należy podjąć, aby go zrealizować
 • dzięki osiągnięciu wyznaczonego celu zwiększy się zapewne twoja samoocena i pewność siebie, będziesz gotowy do podejmowania nowych wyzwań i otwarty na siebie i innych

Proponujemy 6 sesji coachingowych (±2, w zależności od konkretnej sytuacji)
Czas jednej sesji coachingowej wynosi od 45 do 90 minut
Sesje odbywają się raz na trzy tygodnie (lub częściej, w zależności od konkretnej sytuacji)

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Opracowanie wniosków

Opracowanie wnioskówCentrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. 
wspólnie z gminami, organizacjami non-profit, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami zrealizowało - głównie w roli Lidera (biorąc na siebie pełną odpowiedzialność
prawno-finansową) - łącznie 6 projektów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa.

W ramach pozyskanych środków łącznie w wysokości ponad 5 mln. zł. z przeznaczeniem na edukację dorosłych nasza firma zajmowała się kompleksowym przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, poprzez przygotowanie przetargów/zamówień/umów, organizację działań, wraz z rozliczeniem prawno-finansowym. Każdy projekt podlegał bieżącemu monitoringowi, ewaluacji i promocji (w tym oprawie graficznej materiał reklamowych, tworzeniu i prowadzeniu stron www).

W chwili obecnej przygotowujemy się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej zachęcając do podjęcia współpracy. Zachęcamy do nawiązania kontaktu.


 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

PROJEKTY ZREALIZOWANEŹródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.1)

                            Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
                            Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

                            Priorytet: VIII Regionalne kadry dla gospodarki
                            Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (Poddziałanie 8.1.1. i 8.1.2.) 

                            Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
                            Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

                            Priorytet: 8. Edukacja
                            Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie

                             

Tytuł Projektu

 

 1. Aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia,
  zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego

POKL.06.01.01-30-030/08-03

 1. Akademia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - cykl zintegrowanych zajęć,
  dla kobiet po 45 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego

POKL.07.02.01-30-068/09-02

 1. Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw
  z terenu powiatu wągrowieckiego i złotowskiego

POKL.08.01.01-30-083/09-04

 1. Organizator sprzedaży internetowej - nowy zawód dla Ciebie.
  Projekt adresowany dla osób odchodzących z rolnictwa

POKL.08.01.02-30-050/08-02

 1. Szkolenia zawodowe - kluczem do sukcesu

POKL.06.01.01-30-055/09-01

 1. 4ELT. Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski

POKL.09.04.00-30-065/11-00

 1. KONTYNUACJA KARIERY – kompleksowy program outplacementu dla pracowników oświaty subregionu pilskiego, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

POKL.08.01.02-30-027/14

   8. Stawiam na rozwój - wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku                     50+, na rynku pracy w powiecie pilskim

RPWP.08.02.00-30-0318/15

 

Projekt "Kontynuacja kariery..."

STUDIA PODYPLOMOWE I SZKOLENIA ZAWODOWE

W dniu 30.09.2015 r. została zakończona realizacja Projektu "Kontynuacja Kariery - kompleksowy program outplacementu dla pracowników oświaty subregionu pilskiego, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy" POKL.08.01.02-30-27/14-00 (www.kontynuacjakariery.edu.pl). Z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe ukończyło 179 osób.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU

W ramach programu zrealizowane zostały zajęcia w okresie 10 m-cy tj. od dnia 15.09.2014 r. do dnia 27.07.2015 r. w ramach łącznie 6 grup liczących od 20 do 50 uczestników.
Zajęcia organizowane były w trybie 2-dniowym, weekendowym i prowadzone były w większości przez pracownikow dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zamiejscowym Ośrodku UAM w Pile. W zestawie zajęć oferowaliśmy:

studia podyplomowe - wybór z 5 kierunków - połączone ze szkoleniem zawodowym, wsparciem doradczym i psychologicznym - 5 grup
szkolenia zawodowe - 1 kierunek - połączone ze szkoleniem zawodowym, wsparciem doradczym i psychologicznym - 1 grupa

SKŁAD PROGRAMU OUTPLACEMENTOWEGO:

STUDIA PODYPLOMOWE o charakterze kwalifikacyjnym dla osób z przygotowaniem pedagogicznym, spełniający kryteria formalne i merytoryczne uczestnictwa w projekcie:   

Grupa 1 - kierunek "Edukacja przedszkolna" /410h zajęć w tym 60h praktyk/                                                                                                                                                                     Cel: przygotowanie do pracy w przedszkolu potwierdzone świadectwem nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu w  placówkach wychowania przedszkolnego

Grupa 2 - kierunek "Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" /350h zajęć w tym 120h praktyk/
Cel: przygotowanie do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (również w stopniu głębokim), w tym zajęć rewalidacyjno-wychowawczych potwierdzone świadectwem nadającym uprawnienia do pracy w różnego typu placówkach.

Grupa 3 - kierunek "Terapia Pedagogiczna" /350h zajęć w tym 60h praktyk/
Cel: przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych potwierdzone świadectwem uprawniającym do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się  w tym m.in. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju,

Grupa 4 - kierunek "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i poradnictwo" /378h w tym 60h praktyk/
Cel: przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pracy opiekuńczo – wychowawczej, działań profilaktycznych, interwencyjnych, socjoterapeutycznych, potwierdzone świadectwem uprawniającym do pracy w 10 różnego rodzaju placówkach

Grupa 5 - kierunek "Logopedia" /620h w tym 120h praktyk/
Cel: przygotowanie do prowadzenia zajęć logopedycznych potwierdzone świadectwem nadającym uprawnienia do pracy w różnego typu placówkach

SZKOLENIA ZAWODOWE o charakterze kwalifikacyjnym dla osób z wykształceniem conajmniej średnim, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie

Grupa 7 - kierunek „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” /280h w tym 80h praktyk/

Cel: uzyskanie kwalifikacji do podjęcia pracy w żłobku/klubie dziecięcym i sprawowania opieki nad max 8 dzieci - forma świadczenia usług - zgodna z Ustawą z 04.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Uzupełnieniem wsparcia w ramach grup od 1 do 7 stanowiła oferta SZKOLEŃ ZAWODOWYCH (kwalifikacyjnych):

 •  kierunek „Opiekun dzienny” /40h/

Cel: organizacja fachowej opieki nad małymi dziećmi głównie w gminach wiejskich (mała liczba dzieci) lub w dzielnicach dużych miast, pozbawionych rozbudowanej infrastruktury, nie wymagająca dużych nakładów finansowych w porównaniu do utworzenia żłobka/klubu dziecięcego, prowadzona w warunkach domowych, w czasie dostosowanym do potrzeb rodziców - nowa forma świadczenia usług - zgodna z Ustawą z 04.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 • kierunek "Animator aktywizacji osób starszych" /40h/

Cel: organizacja zajęć inspirujących osoby starsze do aktywności życiowej, kreowania aktywnych form spędzania czasu wolnego w m.in. Domach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, placówkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej oraz fundacjach i stowarzyszeniach

Uzupełnieniem w/w zajęć w ramach grup od 1 do 7 było również:

 • poradnictwo zawodowe prowadzone w formie grupowych warsztatów /8h/ i indywidualnych konsultacji /2h/ z doradcą zawodowym i psychologiem

Dla każdego uczestnika zajęć opracowane zostały Indywidalne Plany Działań zawierajace diagnozę kompetencji personalnych i społecznych, analizę słabych i silnych stron/kwalifikacji wraz z opisem dalszej ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

 • wsparcie psychologiczne prowadzone w formie grupowych warsztatów z rozwoju kompetencji personalnych i społecznych /20h/, a także motywacyjnych /8h/ z psychologiem

Każdy uczestnik miał również możliwośc skorzystania z dodatkowych, indywidualnych konsultacji z psychologiem /2h/

 • pośrednictwo pracy prowadzone w formie grupowych warsztatów z autoprezentacji /8h/ z psychologiem i indywidualnego wsparcia w ramach Agencji Zatrudnienia CK

 

                                                        Projekt \


 

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! ZAKOŃCZONY

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! ZAKOŃCZONY Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! ZAKOŃCZONY

Głównym celem Projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim” było uzyskanie w 2016 i 2017 r. kwalifikacji lub wzrostu kompetencji informatycznych i informacyjnych, poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę umiejętności w zakresie TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej niską lub niedostateczną znajomością obsługi komputera. Każdy uczestnik Projektu otrzymał wsparcie w postaci udziału w modułowym systemie szkoleń, realizowanym w ramach 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji Europejskiej Ramy Kompetencji DIGCOMP na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniało specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. Potwierdzeniem nabytych kompetencji i uzyskanych kwalifikacji był certyfikat egzaminu zewnętrznego.

Główną ideą Projektu była personalizacja szkoleń powodująca, że zarówno program szkolenia jak i zawartość materiałów, dokładnie odpowiadały potrzebom Uczestnika i były zgodne z wybranymi przez niego na etapie kwalifikacji modułami. Przyjęto założenie, że Uczestnik nie może uczyć się tego, czego nie potrzebuje.

Projekt skierowany był do 288 osób dorosłych (140 kobiet/ 148 mężczyzn), w tym 144 w wieku 50+ i 12 osób z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu Pilskiego (miasto Piła, gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka). Ze wsparcia mogły skorzystać osoby samodzielnie zgłaszające udział w Projekcie, które należały do jednej z grup: osoby w wieku 50+osoby w wieku 25-49 latosoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej 25+, w ramach powyższych kategorii wiekowych: osoby pracujące zawodowobezrobotne lub bierne zawodowo.

Zajęcia odbywały się w: 

1. Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15;

2. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy, ul. Adama Mickiewicza 20A;

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku, Wiktorówko 65;

4. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym, Dźwierszno Małe 8;

5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, ul. Parkowa 8;

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią, ul. Główna 58.

7. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-310 Łobżenica

8. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bądeczu, Bądecz 18, 89-320 Wysoka

9. Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach, Mościska 9, 89-320 Wysoka

Projekt skierowany był wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksimum średnie), które nie korzystały z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2007-2013.

 

Otwarty nabór do nowego projektu JAK? Jakość Aktywność Kompetencje.
 


 


   Edukacja dorosłych

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl