Strona główna


                       Strona główna                      


 


 


Strona główna
Strona główna


DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
W WĄGROWCU


 


 

 

  

Strona główna

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 


 

 


 

Strona główna

TWÓJ CZAS W GMINIE PNIEWY I ROZDRAŻEW


 

 

 

 

 

 

      Strona główna


LEPSZA GMINA DLA SENIORÓW - GMINA CZERWONAK


             Strona główna

 

 

 

Strona główna

"Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowae na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów"


 

 

 

Strona główna


Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ!


 

 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu


O PROJEKCIE

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza
 wspólnie z partnerami - Powiatem Wągrowieckim i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko realizuje kolejny Projekt pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych” 

W czasie realizacji Projektu utworzony zostanie system wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych (Panie po 60 roku życia, Panowie po 65) i ich opiekunów faktycznych w celu skrócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznych hospitalizacji, którego najważniejszym elementem będzie zlokalizowane w centrum powiatu w mieście Wągrowcu, Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych. 

W ramach tworzonych Indywidualnych Planów Wsparcia, Osoba Niesamodzielna może mieć przydzielone:
- wsparcie w formie usług zdrowotnych świadczonych w Dziennym Domu Opieki Medycznej i po jego opuszczeniu w formie usług opiekuńczych realizowanych w gminie (Klub Seniora, Mieszkanie Wspomaganeg, Usług Opiekuńcze w miejscu zamieszkania, teleopieka);
- usługi opiekuńcze w formie Hospicjum Domowego lub Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej. 


DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
 

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomoc ta jest realizowana w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, gdzie pacjenci znajdą się pod opieką specjalistycznego personelu (lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeutów zajęciowych oraz psychologa). Czas pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. W tym czasie mamy nadzieję zwiększyć sprawność i samodzielność Uczestników, aby mogli dalej jak najlepiej funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

Do pobytu w DDOM kwalifikują się pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności, pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, oraz pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się konieczność podjęcia leczenia szpitalnego. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności uzyskali odpowiednie wyniki.


Zapraszamy wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria oraz ich
opiekunów do kontaktu z naszymi pracownikami koordynującymi działania,
które pomogą w procesie rekrutacji, a także udzielą wszelkich potrzebnych informacji. 

 

*Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu - pobierz
 


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów - powiat wągrowiecki

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. realizuje Projekt pn. „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych.” 

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego programu usług opiekuńczych, wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, mieszkańców całego powiatu wągrowieckiego (7 gmin). W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu objęty zostanie Indywidualnym Planem Wsparcia, w ramach którego będzie mógł uzyskać pakiet pomocowy, składający się z wybranych form wsparcia: 

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Klubów Seniora w każdej z 7 gmin
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinetach fizjoterapeutycznych w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin
 • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów w gminie Pniewy i Rozdrażew

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza rozpoczęła realizację dwóch kolejnych projektów mających na celu wsparcie kierowane do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. 

 1. Projekt "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy" we współpracy z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Pniewy obejmie wsparciem 110 osób niesamodzielnych (kobiety w wieku 60+, mężczyzn w wieku 65+) oraz ich 77 opiekunów faktycznych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. w ramach, którego Uczestnicy będą mogli otrzymać zgodnie z stworzonym dla każdego Indywidualnym Planem Wsparcia: 
  • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
  • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonego Klubu Seniora
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów
  • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów

                                 Wszystkich mieszkańców gminy Pniewy serdecznie zapraszamy 
                                     do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej!
    
 2. Projekt "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Rozdrażew" we współpracy z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Rozdrażew obejmie wsparciem 56 osób niesamodzielnych (kobiety w wieku 60+, mężczyzn w wieku 65+) oraz ich 39 opiekunów faktycznych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30.09.2019 r. w ramach, którego Uczestnicy będą mogli otrzymać zgodnie z stworzonym dla każdego Indywidualnym Planem Wsparcia: 
  • ​​usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonego Klubu Seniora
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów
  • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów


            Wszystkich mieszkańców gminy Rozdrażew serdecznie zapraszamy 
  do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów w gminie Czerwonak

Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Czerwonak” jako Lider projektu wraz Partnerami projektu Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe w okresie 07.2018 – 06.2020 będzie realizować projekt pn. „Lepsza gmina dla seniorów – kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Czerwonak”.

Projekt będzie realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych realizowanych dla 162 niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców Gminy Czerwonak, poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych i udzielenie poprzez Centrum Wsparcia Osób Starszych fachowego wsparcia dla ich 100 opiekunów faktycznych.

Wartość projektu: 1 338 647,92 zł
Wartość dofinansowania: 1 271 715,52 zł

Centrum Wsparcia Osób Starszych i ich Opiekunów Faktycznych będzie zlokalizowane w Owińskach przy ul. Poznańskiej 15 (w sąsiedztwie Centrum Ogrodniczego Prima Flora).

Udział w projekcie mogą wziąć osoby wyłącznie niesamodzielne tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i z tego tytułu wymagającą opieki lub wsparcia opiekunów faktycznych.

Wszystkie usługi będą świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Czerwonak.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji na stronę https://lepszagminaczerwonak.com/o-projekcie/ 


 

Wsparcie kadry JST

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza zapraszają do udziału w projekcie pn.„Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 325 przedstawicieli ze 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

- szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),

- doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),

- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,

- uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

Po więcej informacji zapraszamy na wsparciekadryjst.pl


 

Oferta wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów

Jeśli sprawujesz opiekę nad osobą starszą lub jesteś osobą starszą, mieszkańcem gminy: Damasławek, Rogoźno, Szamocin, Wapno lub Wągrowiec i potrzebujesz pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, zapraszamy Ciebie do zapoznania się z naszą OFERTĄ.

Oferujemy:

 • kompleksową opiekę w miejscu zamieszkania
 • kilkudniowy całodobowy pobyt w specjalnie dostosowanym mieszkaniu wspomaganym
 • wsparcie usprawniające, w tym zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • zajęcia aktywizujące w Klubie Seniora
 • poradnictwo psychologiczne, społeczno-socjalne i fizjoterapeutyczne oraz szkolenia wspomagające sprawowanie opieki nad osobami starszymi dla osób sprawujących opiekę nad osobą starszą. 

Zakres oraz cenę usług dostosowujemy do zróżnicowanych potrzeb oraz możliwości osób starszych. 


Zapraszamy po więcej informacji:

pod numerem telefonu: 618626485 lub e-mailem: biuro@centrum-kompetencji.pl


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


   Strona główna

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl