Stawiam na rozwój


                                           Stawiam na rozwój


 

STAWIAM NA ROZWÓJ - wzrost umiejętności TIK

     STAWIAM NA ROZWÓJ - wzrost umiejętności TIKSTAWIAM NA ROZWÓJ - wzrost umiejętności TIK

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Głównym celem Projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim” jest uzyskanie  wzrostu kompetencji informatycznych, poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę umiejętności w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy , ze względu na niski poziom wykształcenia/kwalifikacji oraz wiek powyżej 50 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Partner Projektu)

Program jest koordynowany i merytorycznie gwarantowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a konkretnie przez Wydział Studiów Edukacyjnych.  Przedstawicielem i opiekunem merytorycznym w ramach niniejszego Projektu  jest dr hab. Paweł Topol, wieloletni i z dużym  doświadczeniem pracownik dydaktyczny UAM, na co dzień  prowadzący zajęcia  z przedmiotów z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych w WSE UAM. Dr hab. Paweł Topol wykładał i prowadził zajęcia także za granicą (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja). Doświadczenia zdobyte w Polsce i w zagranicznych ośrodkach akademickich pomogły w przygotowaniu merytorycznym oferowanych w Projekcie szkoleń modułowych.

Każdy uczestnik Projektu otrzyma  wsparcie w postaci udziału w wybranym zakresie ,w modułowym systemie szkoleń, realizowanych w ramach 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji zgodnie z  „Ramami odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie”- DIGCOMP na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniać będą  specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. 

Główną ideą Projektu będzie personalizacja szkoleń powodująca, że zarówno program szkolenia jak i zawartość materiałów, dokładnie odpowiadają potrzebom Uczestnika i są zgodne z wybranymi przez niego na etapie kwalifikacji modułami. Przyjęto założenie, że Uczestnik nie może uczyć się tego, czego nie potrzebuje.

Potwierdzeniem nabytych kompetencji i uzyskanych kwalifikacji będzie możliwość uzyskania certyfikatu  ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy) lub ECCC ( Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych) w zależności od zakresu otrzymanego wsparcia  w Projekcie.

Projekt skierowany jest do 288 osób dorosłych (140 kobiet/ 148 mężczyzn), w tym 144 w wieku 50+ i 12 osób z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu Pilskiego (miasto Piła, gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby samodzielnie zgłaszające udział w Projekcie, które należą do jednej z grup: osoby w wieku 50+osoby w wieku 25-49 latosoby z niepełnosprawnościami,  w wieku aktywności zawodowej o statusie na rynku pracy: osoby pracujące zawodowo  bezrobotne lub bierne zawodowo.

Uwaga: Projekt jest skierowany wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksimum średnie), które nie korzystały z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)w latach  2007-2014.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt (kwota dofinansowania) wynosi: 731 905,27 zł.
Całkowita wartość Projektu816 546,13 zł

1 ETAP

Pierwszym etapem Projektu jest rekrutacja i kwalifikacja Uczestników. W celu jej prawidłowej realizacji osoba zainteresowana udziałem w Projekcie ma obowiązek prawidłowo wypełnić Deklarację Zgłoszeniową on-line samodzielnie lub z pomocą pracownika Biura Organizacyjnego Projektu (TUTAJ) lub wypełnić wydrukowany formularz Deklaracji Zgłoszeniowej (POBIERZ) oraz podpisać go na ostatniej stronie wraz z podaniem daty i wysłać na adres Biura Projektu: ul. Nowosolska 21/3a, 60-171 Poznań. Deklaracje będą rejestrowane według kolejności ich wpływu i może to mieć znaczenie przy kwalifikowaniu Uczestników do Projektu ze względu na obowiązujące limity miejsc dla poszczególnych grup wsparcia. Po otrzymaniu deklaracji, z Kandydatem na Uczestnika Projektu skontaktuje się Koordynator ds. Kwalifikacji i ustali termin i miejsce spotkania kwalifikacyjnego, po zakończeniu którego możliwe będzie podpisanie Umowy na świadczenie usług edukacyjnych. w wybranym 60 godz. zakresie  modułowych szkoleń rozwijających kompetencje informatyczne. Będzie to rozmowa indywidualna oraz krótki test/ankieta mająca na celu określenie dotychczasowego poziomu umiejętności informatycznych. Pomoże to precyzyjniej określić, w której grupie Uczestnik będzie czuć się komfortowo. Oszczędzamy czas → na spotkaniu kwalifikacyjnym dokonamy wyboru i montażu modułów szkoleniowych w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia i załatwiamy wszystkie formalności związane z uczestnictwem w Projekcie.

Po zakończeniu spotkania, w oparciu o wybraną ścieżkę kształcenia,  opracowany zostanie dla każdego Uczestnika Projektu  Indywidualny Plan Działania , stanowiący integralną część Umowy, w którym  określony zostania  przydział  do odpowiedniej grupy zaawansowania, w oparciu o dotychczas stwierdzone   umiejętności oraz oczekiwania Uczestnika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podział w ramach przewidzianych 60 godz. szkoleniowych, czasu przewidzianego na poszczególne moduły szkoleń , tak aby uzyskać najlepszą efektywność

2 ETAP

Drugim etapem Projektu jest realizacja zgodnie z Indywidualnym Planem Działania , szkoleń modułowych według poniższych zasad:

1.Treści i jakość - program szkoleń  oparty jest na zestawie 21 kompetencji w ramach  ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie- DIGCOMP, na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniać będą  specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. 

Dla zapewnienia jakości kształcenia i możliwej po zakończeniu szkolenia certyfikacji, moduły szkoleniowe zostały skorelowane z kryteriami wyznaczonymi przez Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( ECDL) oraz Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ( ECCC)

2. Grupy - szkolenia są przygotowane dla dwóch przedziałów wiekowych: 25-49 lat oraz powyżej 50 lat (50+). Efektem podziału jest różna metodyka prowadzenia zajęć, właściwa dla wieku i umiejętności  Jeśli masz powyżej 50 lat, nie obawiaj się szkoleń – metody nauczania i uczenia się będą odpowiednio dostosowane. Uwaga: planowane jest też utworzenie grupy dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb. Szkolenia realizowane będą w małych 12 osobowych grupach. W okresie miedzy zajęciami Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie prowadzących zajęcia Trenerów.

3. Obszary, kompetencje i poziom zaawansowania modułów szkoleniowych stanowiących ofertę Projektu

 5 obszarów  kompetencji cyfrowych ram  DIGCOMP przedstawia się następująco:

  1. Informacja: identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.
  2. Komunikacja: komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.
  3. Tworzenie treści: Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.
  4. Bezpieczeństwo: ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.
  5. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji innych.

Dla każdego z powyższych obszarów kompetencji została zidentyfikowana seria powiązanych wzajemnie  21 kompetencji

                             Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe                                           

                             Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

 W ramach 5 obszarów kompetencji cyfrowych w Projekcie oferowane są moduły szkoleniowe na  dwóch poziomach zaawansowania, A (poziom podstawowy), B (poziom średniozaawansowany)

ZESTAWIENIE MODUŁÓW (KOMPETENCJI)

Obszar 1: Informacja

Opis ogólny:

Identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu.

Kompetencje:

1.1. Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji  

1.2. Ocena informacji

1.3. Przechowywanie i odnajdywanie informacji

                        Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Obszar 2: Komunikacja

Opis ogólny:

Komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa.

Kompetencje:

2.1  Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

2.2  Dzielenie się informacjami i zasobami

2.3  Aktywność obywatelska on-line

2.4  Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2.5  Netykieta

2.6  Zarządzanie tożsamością cyfrową

                         Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe    

Obszar 3: Tworzenie treści

Opis ogólny:

Tworzenie i edytowanie nowych treści (od przetwarzania tekstu do obrazów i wideo); integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowane i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

Kompetencje:

3.1 Tworzenie treści

3.2 Integracja i przetwarzanie treści

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

                         Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Obszar 4: Bezpieczeństwo

Opis ogólny:

Ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie.

Kompetencje:

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych

4.3 Ochrona zdrowia

4.4 Ochrona środowiska

                       Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Obszar 5: Rozwiązywanie problemów

Opis ogólny:

Identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb, rozwiązywanie problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych, twórcze wykorzystanie technologii, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizacja kompetencji własnych i kompetencji innych.

Kompetencje:

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

                       Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe   

Wszystkie etapy Projektu będą realizowane w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Pile.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą. 

UWAGA ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielamy telefonicznie oraz mailowo: 

Biuro Projektu:  Weronika Dudziak, tel. 618626485, e-mail: weronika.dudziak@centrum-kompetencji.pl

Koordynatorzy ds. Rekrutacji:

     1. Wigosław Jakubowicz tel. 516 196 170, e-mail: wigosław.jakubowicz@centrum-kompetencji.pl

     2. Barbara Gawrońska tel. 509 315 715, e-mail: barbara.gawronska@centrum-kompetencji.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

1. Deklaracja Zgłoszeniowa 

2. Regulamin 

3. Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

4. Oświadczenie - Lifelong Learning

5. Wstępny harmonogram Projektu

 

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe


Stawiam na rozwój