Informacje dla seniorów

Informacje dla seniorów

Informacje dla seniorów

Celem głównym projektu jest redukcja barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych, poprzez udostępnienie w ramach kompleksowego programu, usług opiekuńczych, w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w latach 2016-2018, dla 200 osób starszych, niesamodzielnych (64 mężczyzn po 65 roku życia i 136 kobiet po 60 roku życia) w pierwszej kolejności zagrożonych ubóstwem lub doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym minimum 46 osób w wieku 80+, a także dla 116 osób w ich otoczeniu (94 kobiet i 22 mężczyzn -opiekunów faktycznych), w postaci wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych świadczonych blisko miejsca zamieszkania (tj. w 46 mieszkaniach podopiecznych, 1 Centrum Wsparcia Opiekunów, 1 Mieszkaniu Wspomaganym, 4 Dziennych Domach Pomocy), na terenie 5 gmin 3 powiatów w Wielkopolsce.

Planowane efekty:

Wartość Projektu: 1 835 472,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 743 698,40 zł 


Udział w projekcie mogą wziąć osoby wyłącznie  niesamodzielne tj. osoby, które ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego:

1. odżywianie i wydalanie,
2. poruszanie się, komunikowanie, zapewnienie bezpieczeństwa,
3. higiena ciała, ubrania,
4. zaopatrzenie i prowadzenie gospodarstwa domowego.

Osoby niesamodzielne powinny zamieszkiwać teren Wielkopolski, 5 gmin; Damasławek, Wapno, miasto Wągrowiec, Rogoźno, Szamocin w rozumieniu Kodeksu cywilnego (z zamiarem stałego pobytu).
 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu osoby niesamodzielne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie poprzez spełnianie dodatkowo jednej z poniższych przesłanek:

 1. dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej)
 2. orzeczona niepełnosprawność
 3. długotrwała lub ciężka choroba  ( art. 7 w/w ustawy o pomocy społecznej)

 

Zgłoszenie chęci udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej:

 1. w formie elektronicznej  ----->  zarejestruj się on-line
 2. lub w formie papierowej: 

Uwaga!

Wypełnienie deklaracji w formie papierowej wymaga dostarczenia jej do Biura Projektu zlokalizowanego przy ul. Nowosolskiej 21/3a w Poznaniu.

W przypadku wystąpienia problemów z wypełnieniem deklaracji lub pojawieniem się pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu zarówno telefoniczny pod numerem 61 8626485 jak i e-mailowym biuro@centrum-kompetencji.pl

W momencie otrzymania deklaracji zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji  danych i określenia statusu uczestnictwa  w Projekcie ( miejsce na liście Uczestników) oraz dla umówienia spotkania w Państwa miejscu zamieszkania z Asystentem osoby starszej, którego celem jest przeprowadzenie wywiadu stanowiącego podstawę do opracowania Indywidualnego Planu Działania i przydzielenia jednego z trzech oferowanych pakietów wsparcia. W oparciu o te dokumenty zawarty zostanie Kontrakt na realizację wsparcia w projekcie.

Pakiety oferowanego wsparcia:

Pakiet nr 1

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez łącznie 10 miesięcy, w ilości średnio 2 godzin dziennie dla jednej osoby tj. od 1 godziny do 2,5 godzin zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez osobę niesamodzielną Indywidualnym Planem Pomocy, na bieżąco uaktualnianym i dopasowywanym do potrzeb (również w zakresie ilości przydzielonych godzin) przez Asystenta osoby starszej
 • usługi świadczone w Mieszkaniu Wspomaganym przez łącznie 7 dni dla jednej osoby (jednocześnie dla maksymalnie 4 osób), gdzie zapewniono codziennie minimum 4 godzinną usługę świadczoną przez Opiekuna osoby starszej
 • usługi z zakresu fizjoterapii i gimnastyki usprawniającej świadczone w:
  • trakcie pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym w ilości 7 godzin
  • w Centrum Wsparcia Opiekunów w ilości 8 godzin
  • w miejscu zamieszkania w miarę możliwości, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami
  • usługi świadczone przez Asystenta osoby starszej w ilości 6 godzin dla jednej osoby w miesiącu, w postaci bezpośredniego i telefonicznego, a także elektronicznego kontaktu (za pośrednictwem  platformy realizacji IPP na której odnotowywana jest data, rodzaj wykonywanej czynności, spostrzeżenia uwagi  Opiekuna osoby starszej) w celu monitorowania/ ewaluacji/ aktualizacji zakresu wsparcia i jego realizacji zgodnie z obowiązującą standaryzacją i procedurami, opracowanym Indywidualnym Planem Pomocy i zawartym Kontraktem Trójstronnym.

Pakiet nr 2

W skład pakietu wchodzą jednocześnie:

 • usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy przez łącznie 18 do 20 miesięcy, w ilości 2 spotkań w miesiącu - każde trwające 6 godzin, z różnorodnym zakresem zajęć odpowiadającym potrzebom osób niesamodzielnych w wieku senioralnym
 • usługi świadczone w Mieszkaniu Wspomaganym przez łącznie 7 dni dla jednej osoby (jednocześnie dla maksymalnie 4 osób), gdzie zapewniono codziennie minimum 4 godzinną usługę świadczoną przez Opiekuna osoby starszej
 • usługi z zakresu fizjoterapii i gimnastyki usprawniającej świadczone w:
  • trakcie pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym w ilości 7 godzin
  • w Centrum Wsparcia Opiekunów w ilości 8 godzin
  • w miejscu zamieszkania w miarę możliwości ,zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami
  • usługi świadczone przez Asystenta osoby starszej w ilości 6 godzin dla jednej osoby w miesiącu, w postaci bezpośredniego i telefonicznego, a także elektronicznego kontaktu (za pośrednictwem  platformy realizacji IPP na której odnotowywana jest data, rodzaj wykonywanej czynności, spostrzeżenia uwagi  Opiekuna osoby starszej) w celu monitorowania/ ewaluacji/ aktualizacji zakresu wsparcia i jego realizacji zgodnie z obowiązującą standaryzacją i procedurami, opracowanym Indywidualnym Planem Pomocy i zawartym Kontraktem Trójstronnym.

Pakiet nr 3

 • usługi świadczone w Mieszkaniu Wspomaganym przez łącznie 7 dni dla jednej osoby (jednocześnie dla maksymalnie 4 osób), gdzie zapewniono codziennie minimum 4 godzinną usługę świadczoną przez Opiekuna osoby starszej
 • usługi z zakresu fizjoterapii i gimnastyki usprawniającej świadczone w:
  • trakcie pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym w ilości 7 godzin
  • w Centrum Wsparcia Opiekunów w ilości 8 godzin
  • w miejscu zamieszkania w miarę możliwości zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami
  • usługi świadczone przez Asystenta osoby starszej w ilości 6 godzin dla jednej osoby w miesiącu, w postaci bezpośredniego i telefonicznego, a także elektronicznego kontaktu (za pośrednictwem  platformy realizacji IPP na której odnotowywana jest data, rodzaj wykonywanej czynności, spostrzeżenia uwagi  Opiekuna osoby starszej) w celu monitorowania/ ewaluacji/ aktualizacji zakresu wsparcia i jego realizacji zgodnie z obowiązującą standaryzacją i procedurami, opracowanym Indywidualnym Planem Pomocy i zawartym Kontraktem Trójstronnym.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w regulaminie

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielamy telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8.0 do 18.00: 

     1. Małgorzata Gaul tel. 798 058 958

     2. Anna Zujewska tel. 798 106 375

     3. Barbara Gawrońska tel. 509 315 715
 

Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja zgłoszeniowa kandydata do projektu -  niesamodzielnej kobiety w wieku senioralnym 60+

2. Deklaracja zgłoszeniowa kandydata do projektu - niesamodzielnego mężczyzny w wieku senioralnym 65+

3. Regulamin rekrutacji 
 

 


Informacje dla seniorów