Informacje dla opiekunów

Informacje dla opiekunów

Informacje dla opiekunów

Celem głównym projektu jest redukcja barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych, poprzez udostępnienie w ramach kompleksowego programu, usług opiekuńczych, w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w latach 2016-2018, dla 200 osób starszych, niesamodzielnych (64 mężczyzn po 65 roku życia i 136 kobiet po 60 roku życia) w pierwszej kolejności zagrożonych ubóstwem lub doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym minimum 46 osób w wieku 80+, a także dla 116 osób w ich otoczeniu (94 kobiet i 22 mężczyzn -opiekunów faktycznych), w postaci wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych świadczonych blisko miejsca zamieszkania (tj. w 46 mieszkaniach podopiecznych, 1 Centrum Wsparcia Opiekunów, 1 Mieszkaniu Wspomaganym, 4 Dziennych Domach Pomocy), na terenie 5 gmin 3 powiatów w Wielkopolsce.

Planowane efekty:

Wartość Projektu: 1 835 472,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 743 698,40 zł 


Głównym założeniem projektu jest udział opiekunów faktycznych tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobą niesamodzielną, niebędące opiekunem zawodowym i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członkowie rodziny. Zakłada się,  że w projekcie weźmie udział 116 opiekunów faktycznych wraz z 116 osobami niesamodzielnymi, w ramach limitu ogółem 200 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie .

Opiekunowie faktyczni powinni zamieszkiwać teren Wielkopolski, 5 gmin; Damasławek, Wapno, miasto Wągrowiec, Rogoźno, Szamocin w rozumieniu Kodeksu cywilnego
(z zamiarem stałego pobytu).

W pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu osoby niesamodzielne wraz ze swoimi opiekunami faktycznymi zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie poprzez spełnianie dodatkowo jednego z poniższych przesłanek:

  1. dochód nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej)
  2. orzeczona niepełnosprawność
  3. długotrwała lub ciężka choroba  ( art. 7 w/w ustawy o pomocy społecznej)

 

Zgłoszenie chęci udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej:

  1. w formie elektronicznej  ----->  zarejestruj się on-line
  2. lub w formie papierowej:

Uwaga!

Wypełnienie deklaracji w formie papierowej wymaga dostarczenia jej do Biura Projektu zlokalizowanego przy ul. Nowosolskiej 21/3a w Poznaniu.

W przypadku wystąpienia problemów z wypełnieniem deklaracji lub pojawieniem się pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu zarówno telefoniczny pod numerem 61 8626485 jak i e-mailowym biuro@centrum-kompetencji.pl

W momencie otrzymania deklaracji zostanie nawiązany kontakt przez Koordynatora ds. Rekrutacji w celu weryfikacji  danych i określenia statusu uczestnictwa  w Projekcie ( miejsce na liście Uczestników) oraz dla   umówienia spotkania w Państwa miejscu zamieszkania z Asystentem osoby starszej, którego celem jest przeprowadzenie wywiadu stanowiącego podstawę do opracowania Indywidualnego Planu Pomocy  i przydzielenia jednego z trzech oferowanych pakietów wsparcia, w tym wsparcie dla opiekuna faktycznego.     

  1. Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu oferuje opiekunom faktycznym usługi:
  • dokształcania,  w tym szkolenia / warsztaty wspomagające opiekę nad niesamodzielnym seniorem
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo społeczno-socjalne.

     b. Mieszkaniu Wspomaganym tj. miejscu oferującym usługi dla osób niesamodzielnych, będących jednocześnie usługą “wytchnieniową” dla opiekunów faktycznych

     c. postaci rehabilitacji/ usprawniania dla osób niesamodzielnych, pozwalające na zwiększenie ich samodzielności i tym samym usprawnienie/ ograniczenie zakresu opieki        

        sprawowanej przez opiekunów faktycznych.

W oparciu o te dokumenty zawarty zostanie Kontrakt na realizację wsparcia w projekcie.
 

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w regulaminie
 

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielamy telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8.0 do 18.00: 

     1. Małgorzata Gaul tel. 798 058 958

     2. Anna Zujewska tel. 798 106 375

     3. Barbara Gawrońska tel. 509 315 715
 

Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja zgłoszeniowa kandydata do projektu - opiekuna faktycznego

2. Regulamin rekrutacji
 


 


Informacje dla opiekunów