Aktywna Mama - Wapno


                                           Aktywna Mama - Wapno


 

AKTYWNA MAMA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet w Wapnie

        AKTYWNA MAMA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet w Wapnie


 

Aktywna Mama - Wapno


ZESPÓŁ DZIENNYCH OPIEKUNÓW W WAPNIE - NABÓR 2017/2018


 

Aktywna Mama - Wapno

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nabór dzieci od 1 roku do lat 3 do Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie

Opieka nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3 sprawowana jest w Zespole Dziennych Opiekunów w Wapnie, zlokalizowanym przy ul. Solna 20 (parter budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie) cały rok od poniedziałku do piątku przez certyfikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wpisane do wykazu Dziennych Opiekunów prowadzonego w Urzędzie Gminy Wapno pod numerem 1 i numerem 2.

Zapewniamy:
● opiekę od poniedziałku do piątku,

● wykwalifkowaną kadrę,

● trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane w kuchni Publicznego Przedszkola w Wapnie,

● bezpłatne zajęciach edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze,

● walidację poprawności i stopnia rozwoju psycho-motorycznego, co odnotowywane jest w kartach obserwacji  i konsultowane z rodzicami/ opiekunami prawnymi (z możliwością dodatkowych odpłatnych zajęć logopedycznych).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie:

 1. Kartami obserwacji dziecka

 2. Organizacją zajęć

 3. Miesięcznym planem pracy

 4. Jadłospisem

 5. Fotorelacją 

Przyjmujemy małe dzieci bez ograniczeń co do miejsca ich zamieszkania czy statusu zawodowego rodziców, w terminie:

 • ●  od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30.06.2017 r. (etap I),

 • ●  od dnia 01.07.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. (etap II)

 • ●  od dnia 15.08.2017 r. rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym,
      do wyczerpania miejsc.

 • Decyduje kolejność złożenia kart zgłoszeniowych (do pobrania) w siedzibie Zespołu. Po więcej informacji zapraszamy do:

 • - Biura Centrum Kompetencji: 618626485, e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl,
 • - Dziennych Opiekunów: Pani Maja Szumann i Pani Anna Mirr pod numerem telefonu kom. 798 922 786, e-mail:  dziennyopiekunwapno@gmail.com 

Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w Zespole Dziennych Opiekunów wynosi 460 zł. (+ 160 zł. za wyżywienie).

Serdecznie zapraszamy! 


 

Aktywna Mama - Wapno

Zakończone główne etapy prac

W ramach zakończonego procesu rekrutacji wyłoniono 8 osób wymagających wsparcia bezrobotnych/ biernych zawodowo o trudnej sytuacji z powodu braku pracy i opieki nad dziećmi do lat 3, a także 2 pracujących. Podpisano umowy na świadczenie usług aktywizacji i poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń/kursów/ staży zawodowych, a także umowy o świadczenie usług przez dziennego opiekuna w ramach Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie. Opracowano Indywidualne Plany Działań, a także przeprowadzono warsztaty pn. "Kompetencje miękkie na rynku pracy" i "Aktywizacja zawodowa XXI wieku". Zakończono prace remontowe w ramach dostosowania infrastruktury pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie, a także zakupiono niezbędny sprzęt, urządzenia, wyposażenie i pomoce dydaktyczne pozwalające na zapewnienie 10 dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat właściwej opieki, pielęgnacji, a także edukacji w warunkach zbliżonych do domowych, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i konieczności rozwoju psychomotorycznego. Zatrudniono dwie osoby na stanowisku Dzienny Opiekun, posiadające pełne kwalifikacje i dla których m.in. zorganizowano szkolenie bhp. W dniu 01 września 2016 roku Zespół Dziennych Opiekunów rozpoczął swoje funkcjonowanie. 

W dniu 16 września 2016 r. przeprowadzono monitoring potrzeb rodziców/opiekunów prawnych uczestników projektu, w oparciu o wyniki, którego zdeklarowano nowe godziny przyprowadzania dzieci do Zespołu pozwalając na wprowadzenie harmonijnego porządku dnia, w którym wszystkie maluszki biorą udział w zajęciach edukacyjnych, a także spożywają trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). 
Od poniedziałku do piątku Zespół Dziennych Opiekunów w Wapnie funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z zgłoszonymi potrzebami rodziców/opiekunów prawnych. 


Otwarty nabór do projektu!

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej jako odpowiedź na problem konieczności podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych i niskiej efektywności poszukiwania zatrudnienia - opartego o zapisy sporządzonych 8 Indywidualnych Planów Działań, umożliwiających 100% uczestniczących w nim bezrobotnych/biernych zawodowo mieszkańców terenów wiejskich Gminy Wapno (7 kobiet/1 mężczyzny), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, nabycie nowych kwalifikacji dla 6 z nich, umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie funkcjonowania w latach 2016/17, pierwszej w powiecie wągrowieckim nowo utworzonej, instytucjonalnej formy opieki nad max.10 dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Zespole Dziennych opiekunów w miejscowości Wapno, pozwalając kolejnym osobom zarówno będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy jak i pracującym na podjęcie/kontynuację obowiązków zawodowych.
 

Planowane efekty:

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40% - 4 osoby
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - osoby długotrwale bezrobotne na poziomie co najmniej 30% - 1 osoba
Liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wapno - 10 sztuk
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu - 6 osób

Wartość Projektu: 233 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 198 475,00 zł 

Projekt skierowany jest do pełnoletnich rodziców/opiekunów prawnych doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, zamieszkałych Gminę Wapno, Damasławek lub Gołańcz w powiecie wągrowieckim.

 

Uwaga! Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbyło się w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Publicznego Przedszkola w Wapnie.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

dostępny na stronach:

www.centrum-kompetencji.pl

www.wapno.pl


Karta zgłoszeniowa do projektu
miejsce złożenia wersji papierowej:

Biuro Projektu ul. Nowosolska 21/3a w Poznaniu /60-171/
lub
Publiczne Przedszkole w Wapnie ul. Świerczewskiego 20
w terminie:

⇙           ⇘

nabór podstawowy 27 maja 2016 r.            nabór uzupełniający 03 czerwca 2016 r.

 

Obrady Komisji Rekrutacyjnej

publikacja wyników do godz. 15.00

w siedzibie Publicznego Przedszkola w Wapnie na tablicy informacyjnej dla rodziców

⇙           ⇘

   nabór podstawowy 30 maja 2016 r.         nabór uzupełniający 06 czerwca 2016 r.

Podpisanie umów w zakresie
aktywizacji zawodowej
(dotyczy rodziców/opiekunów prawnych bezrobotnych i biernych zawodowo)
opieki nad dzieckiem do lat 3
(dotyczy wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

1. Karta Zgłoszeniowa

2. Regulamin z dnia 02 maja 2016 roku

3. Regulamin z dnia 06 czerwca 2016 roku

4. Regulamin z dnia 02 listopada 2016 roku

5. Aktywizacja zawodowa w pigułce

6. Funkcjonowanie Zespołu Dziennego

 

                                                                  Otwarty nabór do projektu!

 


Aktywna Mama - Wapno