Strona główna


                       Strona główna                      


 


 

Strona główna

"Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowae na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów"


 

 

 

Strona główna


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w czterech gminach:  
/  WAPNO  /  MIEŚCISKO  /
/  ŁOBŻENICA /  ROZDRAŻEW  /

 


 

 

 

 

 
 

 

 
 

Strona główna


Zapraszamy do zapoznania się z Naszymy Galeriami!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie kadry JST

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza zapraszają do udziału w projekcie pn.„Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 325 przedstawicieli ze 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

- szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),

- doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),

- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,

- uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

Po więcej informacji zapraszamy na wsparciekadryjst.pl


 

Nowe miejsca wychowania przedszkolnego!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza rozpoczęło realizacje czterech projektów przedszkolnych: 
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (
  RPWP.08.01.01-30-0131/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica" (RPWP.08.01.01-30-0222/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Rozdrażew" (RPWP.08.01.01-30-0221/17)

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Projekty te będą realizowane w latach 2018/2019 w ramach których utworzonych zostanie 100 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 -lat zamieszkałych teren województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gminę Wapno / Gminę Mieścisko / Gminę Łobżenice / Gminę Rozdrażew (po 25 miejsc w każdej gminie). Nowe miejsca funkcjonować będą w ramach czterech oddziałów w strukturze nowo utworzonych placówek prowadzonych przez Wnioskodawcę. Powstaną w istniejących budynkach (szkoły podstawowej / przedszkola) i zostaną w pełni zmodernizowane, wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci. 
 

ul. Św.Wojciecha 3,
w budynku Szkoły
Podstawowej w Mieścisku


ul. Sikorskiego 3,
w budynku Szkoły
Podstawowej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Łobżenicy

 

ul. Solna 20, 
w budynku Publicznego
Przedszkola w WapnieDąbrowa 26, 
w budynku Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie

 

   

Nowe miejsca przedszkolne będą funkcjonowały zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U.2016 poz.1943 z późn.zm.), Rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedsz.(Dz. U. 2010, nr1080 ze zm.). Zajęcia edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzone będą w dni powszednie przez minimum 8 godzin dziennie (z możliwością wydłużenia do 10 godzin) przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne oraz umuzykalniająco-rytmiczne. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały również wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowicie bezpłatne (z wyłączeniem wyżywienia: w gminie Mieścisko będą pobierane opłaty).

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerem - organizacją pozarządową OAK Usługi Opiekuńcze od 01 sierpnia 2016 r. do 31.07.2018 r. realizowała Projekt pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”. 

Projekt skierowany był do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu była realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu został objęty Indywidualnym Planem Pomocy, w ramach którego mógł uzyskać pakiet pomocowy, składający się z wybranych form wsparcia:

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 7-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu
 • usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu


                                          Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - PROJEKT ZAKOŃCZONY                 Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - PROJEKT ZAKOŃCZONY


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


Strona główna