Strona główna


                       Strona główna                      


 


 

Strona główna

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 


 

  

Strona główna

TWÓJ CZAS W GMINIE PNIEWY I ROZDRAŻEW


 

 

 

 

 


Strona główna
Strona główna


Nowe kompleksowe programy
usług opiekuńczych


 

 

Strona główna

"Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowae na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów"


 

 


Strona główna


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w czterech gminach:  
/  WAPNO  /  MIEŚCISKO  /
/  ŁOBŻENICA /  ROZDRAŻEW  /

 


 

 

 

 

 
 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów - powiat wągrowiecki

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. realizuje Projekt pn. „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych.” 

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego programu usług opiekuńczych, wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, mieszkańców całego powiatu wągrowieckiego (7 gmin). W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu objęty zostanie Indywidualnym Planem Wsparcia, w ramach którego będzie mógł uzyskać pakiet pomocowy, składający się z wybranych form wsparcia: 

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Klubów Seniora w każdej z 7 gmin
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinetach fizjoterapeutycznych w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin
 • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów w gminie Pniewy i Rozdrażew

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza rozpoczęła realizację dwóch kolejnych projektów mających na celu wsparcie kierowane do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. 

 1. Projekt "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy" we współpracy z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Pniewy obejmie wsparciem 110 osób niesamodzielnych (kobiety w wieku 60+, mężczyzn w wieku 65+) oraz ich 77 opiekunów faktycznych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31.10.2020 r. w ramach, którego Uczestnicy będą mogli otrzymać zgodnie z stworzonym dla każdego Indywidualnym Planem Wsparcia: 
  • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
  • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonego Klubu Seniora
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów
  • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów

                                 Wszystkich mieszkańców gminy Pniewy serdecznie zapraszamy 
                                     do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej!
    
 2. Projekt "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Rozdrażew" we współpracy z partnerami - Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz Gminą Rozdrażew obejmie wsparciem 56 osób niesamodzielnych (kobiety w wieku 60+, mężczyzn w wieku 65+) oraz ich 39 opiekunów faktycznych w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30.09.2019 r. w ramach, którego Uczestnicy będą mogli otrzymać zgodnie z stworzonym dla każdego Indywidualnym Planem Wsparcia: 
  • ​​usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonego Klubu Seniora
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów
  • poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz konsultacje fijzoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów


            Wszystkich mieszkańców gminy Rozdrażew serdecznie zapraszamy 
  do kontaktu lub wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej


 

Realizacja nowych Projektów!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontiaruszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe oraz pozostałymi partnerami rozpoczynają realizację nowych Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społecze i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2.

1."Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych" nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 
w partnerstwie z Powiatem Wągrowieckim, Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko;
2. "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew" nr RPWP.07.02.02-30-0102/17
w partnerstwie z Gminą Rozdrażew;
3. "Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Pniewy" nr RPWP.07.02.02-30-0103/17
w partnerstwie z Gminą Pniewy;
4. "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych" nr RPWP.07.02.02-30-0104/17
w partnerstwie z Powiatem Szamotulskim oraz Gminą Pniewy;
5. "TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych." nr RPWP.07.02.02-30-0105/17
w partnerstwie z 
Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko

Celem głównym wszystkich wymienionych projektów będzie stworzenie dostępu do skoordynowanych terytorialnie kompleksowych programów świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych. 

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce. 


 

 

Wsparcie kadry JST

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza zapraszają do udziału w projekcie pn.„Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 325 przedstawicieli ze 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

- szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),

- doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),

- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,

- uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

Po więcej informacji zapraszamy na wsparciekadryjst.pl


 

Nowe miejsca wychowania przedszkolnego!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza rozpoczęło realizacje czterech projektów przedszkolnych: 
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (
  RPWP.08.01.01-30-0131/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica" (RPWP.08.01.01-30-0222/17)

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Projekty te będą realizowane w latach 2018/2019 w ramach których utworzonych zostanie 100 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 -lat zamieszkałych teren województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gminę Wapno / Gminę Mieścisko / Gminę Łobżenice /  (po 25 miejsc w każdej gminie). Nowe miejsca funkcjonować będą w ramach trzech oddziałów w strukturze nowo utworzonych placówek prowadzonych przez Wnioskodawcę. Powstaną w istniejących budynkach (szkoły podstawowej / przedszkola) i zostaną w pełni zmodernizowane, wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci: 

 • ul. Św. Wojciecha 3, w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku
 • ul. Solna 20, w budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie
 • ul. Sikorskiego 3, w budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy

Nowe miejsca przedszkolne będą funkcjonowały zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U.2016 poz.1943 z późn.zm.), Rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedsz.(Dz. U. 2010, nr1080 ze zm.). Zajęcia edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzone będą w dni powszednie przez minimum 8 godzin dziennie (z możliwością wydłużenia do 10 godzin) przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne oraz umuzykalniająco-rytmiczne. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały również wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowicie bezpłatne (z wyłączeniem wyżywienia: w gminie Mieścisko będą pobierane opłaty).

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu!


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


   Strona główna

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl