Strona główna


                       Strona główna                      


 


 

Strona główna

"Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowae na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów"


 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą.


Zapraszamy do zapoznania się z Naszymy Galeriami!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w dwóch gminach:  
ŁOBŻENICA i ROZDRAŻEW

 


 

 

 

 

 

 

Strona główna


"Stawiam na rozwój - wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim"


 

 

 


 

 


 

 

 

 

Strona główna


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w dwóch gminach:  
WAPNO i MIEŚCISKO

 


 

 

 

 

 
 

Wsparcie kadry JST

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza zapraszają do udziału w projekcie pn.„Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 325 przedstawicieli ze 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

- szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),

- doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),

- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,

- uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

Po więcej informacji zapraszamy na wsparciekadryjst.pl


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerem - organizacją pozarządową OAK Usługi Opiekuńcze w dniu 01 sierpnia 2016 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu jest realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu zostaje objęty Indywidualnym Planem Pomocy, w ramach którego może uzyskać pakiety pomocowe, składające się z wybranych form wsparcia:

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 7-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu
 • usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu

Zapraszamy do zapoznania się zarówno seniorów jak i ich opiekunów faktycznych  z informacjami na temat możliwości skorzystania bezpłatnego wsparcia w projekcie, którego przydzielenie uzależnione jest od spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów. Decyduje kolejność zgłoszeń!  

                                          
Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu                 Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu


 

Nowe miejsca przedszkolne w Łobżenicy i Rozdrażewie!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza rozpoczęło realizacje dwóch projektów przedszkolnych: 

 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica" (RPWP.08.01.01-30-0222/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Rozdrażew" (RPWP.08.01.01-30-0221/17)

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Projekty te będą realizowane w okresie od 01.03.2018 r. do 30.07.2019 r. w ramach których utworzonych zostanie 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 -lat zamieszkałych teren województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gminę Łobżenica / Gminę Rozdrażew (po 25 miejsc w każdej gminie). Nowe miejsca funkcjonować będą w ramach dwóch oddziałów w strukturze nowo utworzonych placówek Niepublicznych Przedszkoli prowadzonych przez Wnioskodawcę. Powstaną w istniejących budynkach szkół podstawowych i zostaną w pełni zmodernizowane, wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci. 

ul. Sikorskiego 3,
w budynku Szkoły
Podstawowej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Łobżenicy

 

Dąbrowa 26, 
w budynku Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie

     

Nowe miejsca przedszkolne będą funkcjonowały od dnia 02.08.18 r. zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U.2016 poz.1943 z późn.zm.), Rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedsz.(Dz. U. 2010, nr1080 ze zm.). Zajęcia edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzone będą w dni powszednie w godz. 06.30-16.30 (10h) przez odpowiednio wykwalifikowaną kadre. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne oraz umuzykalniająco-rytmiczne. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały również wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowicie bezpłatne.

Niepubliczne Przedszkole w Łobżenicy
więcej informacji
 
Niepubliczne Przedszkole w Rozdrażewie
więcej informacji
   

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu!


 

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe ZAKOŃCZONY

Głównym celem Projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim” było uzyskanie w 2016 i 2017 r. kwalifikacji lub wzrostu kompetencji informatycznych i informacyjnych, poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę umiejętności w zakresie TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej niską lub niedostateczną znajomością obsługi komputera. Każdy uczestnik Projektu otrzymał wsparcie w postaci udziału w modułowym systemie szkoleń, realizowanym w ramach 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji Europejskiej Ramy Kompetencji DIGCOMP na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniało specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. Potwierdzeniem nabytych kompetencji i uzyskanych kwalifikacji był certyfikat egzaminu zewnętrznego.

Główną ideą Projektu była personalizacja szkoleń powodująca, że zarówno program szkolenia jak i zawartość materiałów, dokładnie odpowiadały potrzebom Uczestnika i były zgodne z wybranymi przez niego na etapie kwalifikacji modułami. Przyjęto założenie, że Uczestnik nie może uczyć się tego, czego nie potrzebuje.

Projekt skierowany był do 288 osób dorosłych (140 kobiet/ 148 mężczyzn), w tym 144 w wieku 50+ i 12 osób z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu Pilskiego (miasto Piła, gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka). Ze wsparcia mogły skorzystać osoby samodzielnie zgłaszające udział w Projekcie, które należały do jednej z grup: osoby w wieku 50+, osoby w wieku 25-49 lat, osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej 25+, w ramach powyższych kategorii wiekowych: osoby pracujące zawodowo, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Zajęcia odbywały się w: 

1. Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15;

2. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy, ul. Adama Mickiewicza 20A;

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku, Wiktorówko 65;

4. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym, Dźwierszno Małe 8;

5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, ul. Parkowa 8;

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią, ul. Główna 58.;

7. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Liszkowo 60, 89-310 Łobżenica;

8. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bądeczu, Bądecz 18, 89-320 Wysoka;

9. Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach, Mościska 9, 89-320 Wysoka;

Projekt skierowany był wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksimum średnie), które nie korzystały z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2007-2013.


 

Nowe miejsca przedszkolne w Wapnie i Mieścisku!

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza rozpoczęło realizacje dwóch projektów przedszkolnych: 

 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (
  RPWP.08.01.01-30-0131/17)
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17)

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Projekty te będą realizowane w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2019 r. w ramach których utworzonych zostanie 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 -lat zamieszkałych teren województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - Gminę Wapno / Gminę Mieścisko (po 25 miejsc w każdej gminie). Nowe miejsca funkcjonować będą w ramach dwóch oddziałów w strukturze nowo utworzonych placówek Niepublicznych Przedszkoli prowadzonych przez Wnioskodawcę. Powstaną w istniejących budynkach (szkoły podstawowej / przedszkola) i zostaną w pełni zmodernizowane, wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci. 

ul. Św.Wojciecha 3,
w budynku Szkoły
Podstawowej w Mieścisku

 

ul. Solna 20, 
w budynku Publicznego
Przedszkola w Wapnie

     

Nowe miejsca przedszkolne będą funkcjonowały od dnia 02.07.18 r. zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U.2016 poz.1943 z późn.zm.), Rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedsz.(Dz. U. 2010, nr1080 ze zm.). Zajęcia edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze prowadzone będą w dni powszednie w godz. 06.30-16.30 (10h) przez odpowiednio wykwalifikowaną kadre. W ramach bieżącego funkcjonowania odbywać się będą zajęcia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne oraz umuzykalniająco-rytmiczne. W ciągu dnia dzieci zapewnione będą miały również wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek*), a dla 10% z nich (z pobliskich sołectw) zaoferowany będzie również transport

Wsparcie w ramach projektu będzie całkowicie bezpłatne (z wyłączeniem wyżywienia: w gminie Mieścisko będą pobierane opłaty).

Niepubliczne Przedszkole w Mieścisku
więcej informacji
 
Niepubliczne Przedszkole w Wapnie
więcej informacji
     

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu!

*tylko w gminie Mieścisko


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


Strona główna