Strona główna


                                           Strona główna


 


 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą.

 

 

 

 

 

Strona główna


AKTYWNA MAMA wsparcie aktywności zawodowej kobiet w Wapnie


 

 

 

  

Strona główna


Aktywna Mama? Aktywny Tata? - Niepubliczny Żłobek Montessori w Krotoszynie


 

 

 

 

 

 

 

Strona główna


JAK? Jakość Aktywność Kompetencje. 


 

 

 

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Głównym celem Projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim” jest uzyskanie w 2016 r. kwalifikacji lub wzrostu kompetencji informatycznych i informacyjnych, poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę umiejętności w zakresie TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej niską lub niedostateczną  znajomością obsługi komputera. Każdy uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w postaci udziału w modułowym systemie szkoleń, realizowanym w ramach 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji Europejskiej Ramy Kompetencji DIGCOMP na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniają specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. Potwierdzeniem nabytych kompetencji i uzyskanych kwalifikacji jest certyfikat egzaminu zewnętrznego.

Główną ideą Projektu jest personalizacja szkoleń powodująca, że zarówno program szkolenia jak i zawartość materiałów, dokładnie odpowiadają potrzebom Uczestnika i są zgodne z wybranymi przez niego na etapie kwalifikacji modułami. Przyjęto założenie, że Uczestnik nie może uczyć się tego, czego nie potrzebuje.

Projekt skierowany jest do 288 osób dorosłych (140 kobiet/ 148 mężczyzn), w tym 144 w wieku 50+ i 12 osób z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu Pilskiego (miasto Piła, gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka). Ze wsparcia mogą skorzystać osoby samodzielnie zgłaszające udział w Projekcie, które należą do jednej z grup: osoby w wieku 50+, osoby w wieku 25-49 lat, osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej 25-64 lata, w ramach powyższych kategorii wiekowych: osoby pracujące zawodowo, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Uwaga: Projekt jest skierowany wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksimum średnie), które nie korzystały z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2007-2013.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.

Zapraszamy po więcej informacji. 

UWAGA ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerem - organizacją pozarządową OAK Usługi Opiekuńcze w dniu 01 sierpnia 2016 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu jest realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu zostaje objęty Indywidualnym Planem Pomocy, w ramach którego może uzyskać pakiety pomocowe, składające się z wybranych form wsparcia:

  • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych
  • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 7-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
  • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach
  • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu
  • usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu

Zapraszamy do zapoznania się zarówno seniorów jak i ich opiekunów faktycznych  z informacjami na temat możliwości skorzystania bezpłatnego wsparcia w projekcie, którego przydzielenie uzależnione jest od spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów. Decyduje kolejność zgłoszeń!  

Informacje dla seniorów                         Informacje dla opiekunów
kliknij tutaj                                                   kliknij tutaj


 

Projekt AKTYWNA MAMA !

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej jako odpowiedź na problem konieczności podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych i niskiej efektywności poszukiwania zatrudnienia - opartego o zapisy sporządzonych 8 Indywidualnych Planów Działań, umożliwiających 100% uczestniczących w nim bezrobotnych/biernych zawodowo mieszkańców terenów wiejskich Gminy Wapno (7 kobiet/1 mężczyzny), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, nabycie nowych kwalifikacji dla 6 z nich, umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie funkcjonowania w latach 2016/17, pierwszej w powiecie wągrowieckim nowo utworzonej, instytucjonalnej formy opieki nad max.10 dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Zespole Dziennych opiekunów w miejscowości Wapno, pozwalając kolejnym osobom zarówno będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy jak i pracującym na podjęcie/kontynuację obowiązków zawodowych.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich rodziców/opiekunów prawnych doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, zamieszkałych Gminę Wapno, Damasławek lub Gołańcz w powiecie wągrowieckim.


Zapraszamy po więcej informacji.

Aktywizacja zawodowa - harmonogram

Zespół Dziennych Opiekunów:
- ZDO rozpoczął pracę 01 września 2016 roku - zobacz naszą fotorelacje z rozpoczęcia! (do pobrania: część I, część II), 

- pierwszy miesiąc w ZDO -  zobacz fotorelacje! (do pobrania: część Iczęść IIczęść III, część IV)


UWAGA! Informujemy, iż w dniach 31 października oraz 1 listopada 2016 roku
Zespół Dziennych Opiekunów w Wapnie będzie nieczynny.  Zapraszamy wszystkie dzieci
od 2 listopada 2016 roku w godzinach od 7.00 do 15.00. 


 

Aktywna Mama? Aktywny Tata? - Niepubliczny Żłobek Montessori w Krotoszynie

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Integracja Oddział w Krotoszynie (Partner Wiodący ) projekt: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Krotoszyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, RPWP.06.04.01-30- 0071/15.

Celem Projektu jest przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej, opartego o zapisy sporządzonych 8 Indywidualnych Planów Działań, umożliwiających 100% uczestniczących w nim osobom bezrobotnym/biernym zawodowo, mieszkańcom Gminy Krotoszyn sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, nabycie nowych kwalifikacji, w tym dla 4-ch z nich w obszarze zawodu "Opiekun w żłobku", umożliwiając w ten sposób, poprzez zawarcie czterech umów o pracę, sprawne rozpoczęcie funkcjonowania w latach 2016/17 Niepublicznego Żłobka Montessori w Krotoszynie, zapewniającego instytucjonalną, bezpłatną formę opieki dla 15 dzieci w wieku do lat 3, pozwalając kolejnym osobom zarówno będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy jak i pracującym na podjęcie/kontynuację obowiązków zawodowych.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt (kwota dofinansowania) wynosi: 379 614,37 zł
Całkowita wartość Projektu: 446 623,65 zł.

Rodzic/opiekun prawny biorący udział w Projekcie ma możliwość udziału w aktywizacji zawodowej oraz poradnictwie zawodowym.

Dziecko zostanie objęte bezpłatną opieką, edukacją realizowaną w Niepublicznym Żłobku Montessori przy ul. Kołłątaja 3a w Krotoszynie od 01.09.2016 r. przez 12 m-cy.

Więcej informacji http://www.kollatajek2.pl/zlobek


 

Projekt JAK? Jakość Aktywność Kompetencje.

Głównym celem Projektu „JAK? Jakość Aktywność Kompetencje. Aktywizacja zawodowa osób 30+ bezrobotnych i biernych zawodowo, z 20 gmin subregionu pilskiego i poznańskiego” jest wzrost zatrudnienia i zmiana postaw zawodowych osób pozostających bez pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie procesów rozwojowych poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej, opartego na opracowanych Indywidualnych Planach Działania, przy zapewnieniu bezpośredniego wsparcia doradczego specjalistów rynku pracy Agencji Zatrudnienia Wnioskodawcy (psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy) i bogatej oferty (13 różnych form) podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych (kursy zawodowe, szkolenia) oraz zdobywania doświadczeń zawodowych (praktyki, staże).

Projekt skierowany jest do 140 osób w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 roku życia (30-64 lata), w tym 99 kobiet i 41 mężczyzn, zamieszkujących teren powiatów: wągrowieckiegoczarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, obornickiego (z wyłączeniem gmin Oborniki, Skoki, Trzcianka). Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2015-17. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które należą do jednej z grup wsparcia w Projekcie: bezrobotni, długotrwale bezrobotni, bierni zawodowo, w tym także: osoby z niepełnosprawnościamiosoby w wieku 50+ (z wyłączeniem osób, które pobierają emeryturę), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.           Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zapraszamy po więcej informacji.                                                                                               Projekt JAK? w pigułce.


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


Strona główna
Strona główna